Deklarasaun Estudante, Sasin no Vitima ba kazu iha Kuarentena Polo Suai Lahanesan (Buat Ruma Karik?)

Covalima (RCCT) 20-04-21- Segunda Feira (19-04) Mais ou menus tuku neen liu oras loro kraik mosu tan dezintendementu entre Estudante sira iha Kuarentena Polo-Suai ho Pessoal Saude sira wainhira ekipa Vizilansia atu halo evakuasaun ba Pasiente Positivu Covid-19 Na’in 2 maibe Pasiente ne’e nia maluk estudante sira devende no lakohi intrega Pasiente Positivu Covid-19 na’in 2 ne’e ba Ekipa Vizilansia hodi Avakua ba Fatin Izolamentu tanba ne’e maka mosu dezintendementu Entre Ekipa Vizilansia ho Estudante sira to’o Pessoal Saude mane na’in ida hetan kanek.

Konta ba RCCT Via Telefone Tersa Feira (20-04)  responsavel Vizilansia Covalima Serfi Moniz Informa Antes Ekipa Vizilansia halo evakuasaun ba pasiente Nain 2 iha Kuaretina Polo Ekipa vizilansia halo uluk komunikasaun entre Pilares hotu inklui administrador municipio no Komanadante PNTL Covaima inklui Ekipa Jestaun Krizi nebe durante Apoio Servisu Ekipa Vizilansia Iha Covalima.

“Ami Ko’alia hamotuk kona ba oinsa atu halo Evakuasaun ba Pasiente Positivu nian 2 ne’e, tanba antes ne’e mosu ona deintendementu entre ekipa vizilansia ho estudante sira nebe lakohi intrega sira nia kolega Pasiente Covid-19 ba ekipa Vizilansia hodi halo evakuasaun ba Fatin Izolamentu” Xefe Ekipa Vizilansia Covalima Serfin Moniz Esplika ba RCCT Via Telefone.

Serfin Kontinua Hafoin Ekipa Vizilansia to’o iha fatin Kuarentena Polo Suai Estudantes sira Kuaze nain 32 tama hotu iha dormitorio laran no taka metin odamatan.

“Ami to’o iha Kuarentena Polo, Estudante Sira ne’e hamotuk ho Pasiente Covid ne’e desidi tama iha Dormitorio ida no xafe metin odamatan, depois sira hakilar sai mai dehan lakohi evakua, no dehan amo politiza ona sira nia rezultadu teste Laboratoriu, maibe ami tenki nafatin atu avakua sira tanba sira nia maluk nain 2 nebe positive covid-19 hamotuk ho sira iha laran” Tenik Serfin

 Xefe Ekipa Vizilansia ne’e mos konfesa, wainhira hakbesik ba atu esplika ba estudante sira konaba atu evakua pasiente Positivu Covid-19 ne’e mak estudante sira hatudu reasaun hodi hasorus Mediku ne’e hodi hamosu kanek iha Mediku nain ida nia matan

“ami nain 2 dotor Juve tama ba laran atu esplika ba sira, haruka sira loke odamatan para ami esplika, ida mak sira la simu informasaun husi ami, hau loke vidru atu koalia, mak sira nain ida lolo liman mai atu buti ha’u nia kakorok, no ida Positivu nebe agora ami evakua ne’e hakat mai tuku vidru iha ami nia oin, no sira seluk na’in 2 ka 3 tebe dotor Juve husi vidru ida sorin, no tuku vidru husi laran mak katik kona dotor hodi kanek ne’e” Serfin Kontinua Esplika

Iha Akontesementu ne’e Administrado Municipio Covalima Fransisco de Andrade mos ho Komandante PNTL Covalima mos Iha Observa direita Naksalak nebe mosu entre Ekipa Vizilansia ho Estudante sira nebe devende Pasiente Positivu Covid-19 hodi la kohi intrega ba Ekipa Saude atu Evakua ba Fatin Izolamentu.

 “Mediku atu evakua Estudante na’in 2 Nebe hetan ona Positivu Moras Covid-19 ba iha sala Izolamentu, tanba ne’e Estudante sira halo reasaun tuku Vidru hodi halo kanek Mediku nia matan fukun,” Administrador Municipio Covalima Franscisco de Andrade relata.

Administrador Reafirma hafoin to’o iha fatin akontesementu homotuk ho Komandante PNTL Covalima maibe Estudante sira nafatin halo reasaun hodi hasoru Administrador no Komandante PNTL, iha Kuarentene Polo Suai, Nia (Administrador) fundamanta Estudante sira lakohi kopera hodi taka metin odamatan  wainhira Administrador ho Komandate Polisi to’o iha Kuarentena Polo-Suai.

“Primeiro ita nia Estudante sira lakoi kolabora ho parte Mediku/Saude sira, tantu ida ne’e atan ha’u ho Komandante PNTL Municipio Covalima mai iha ne’e, Depois Estutante sira hetan ami taka tia Odomatan dehan Corrona bosok, entaun Mediku/Saude sira mai hamrik iha Janela oinsa atu foti sira nain 2 nebe hetan Positivu, atu foti sira ba iha sala Izolamentu, entaun sira halo reasaun ida tuku vidru hodi halo kanek Mediku Saude nia matan, entaun ne’e hatudu katak Kriminozu” Administrador Covalima haktenik ha fatin Kuarentena Polo Suai Segunda Feira (19-04)

Engkuantu Tersa Feira (20-04) estudante iha Kuarentena Polo Suai Tersa Feira (20-04) hato’o sira nia lamentasoens hodi hatan  ba publikasaun nutisia konaba akontesementu iha karantina Polo Suai, nebe hatete estudante mak baku Vidru  hodi rezulta mediku nain ida kanek.

Tanba Porta Voz ba Estudante sira iha Kuarentena Polo Suai Octaviano Soares informa informasaun ne’e Lalos, maibe Porta Voz ne’e Konsidera Kona ba Estudante sira taka metin odamatan atu Ekipa Vizilansia labele halo evakuasaun ba sira nia Kolega Pasiente Covid-19 ne’e.

 “ami estudante iha karantina ne’e la baku Vidru ba mediku sira, maibe ami estudante taka oda matan no janela para saude sira labele tama tan ami iha uma laran tanba ne’e mak husi parte saude sira obrigadu hodi loke janela no lolo liman mai ami mak Vidru monu hodi hakanek pesoal Saude ne’e rasik ” Posta Voz ne Esplika iha Konfrensia Imprensa tersa Feira ohin Iha Kuarentena Polo Suai.

Porta voz estudante iha karantina Polo ne’e hatutan razaun taka odamatan ne’e tanba rezultadu teste laboratoriu nebe sira hetan dala rua 2 ona katak sira Negativu no durante ne’e sira nebe hetan rezultadu nebe hela hamotuk ne’e negativu maibe derepente simu fali informasaun katak sira nia maluk nain 2 positivu, tanba ne’e mak estudante sira la satifas.

“ami negativu ho negativu mak hela hamutuk iha fatin ida sai Pozitivo no ema nebe pozitivu ho pozitivu hamutuk iha fatin ida sai fali negativu tanba ne’e mak ami estudante sira la sitisfas hodi taka odamatan no la fo lisensa pesoal saude sira tama, tanba ne’e mak Pesoal Saude ho nervozu  obrigadu hodi loke janela iha liur hodi monu no hakanek pesoal Saude ne’e.”  Dehan Porta Voz iha Konfrensia.

Maibe tuir deklarasaun nebe (Vitima) Mediku Juvelino Deogratia Cardoso de Jesus Deklara ba RCCT Via telefone Tersa (20-04) infoma momentu akontese ne’e iha oras tuku 6 ho balun, wainhira vitima ho ninia ekipa to’o iha fatin Kuarentena Polo Suai estudante sira komesa hakilar ho lian makas ba ekipa vizilansia “ Ami Lafiar Covid, Covid ne’e Bosok ten” no Vitima ho nia ekipa nafatin tenta atu halo konfirmasaun kona ba Pasiente nain 2 (feto ida mane ida) nebe Positivu Covid-19 ne’e maibe estudante sira komesa ona hatudu hahalok agresaun ba vitima ho ninia kolega no tenta atu buti vitima nia kolega nia kakorok maibe lakonsege no estudante nain ne’e seluk mak tebe no tuku vidru hodi rezulta Vitima Juvelino Kanek.

“husi uma laran Sira hatudu asaun Agresivu ba ami nain rua maun fin (nia hanesan testaminha no xefe ekipa ba vilansia ninan), tanba vidru nako ne’e loke hela, balu balu hodi liman atu buti maun fin nia kakorok maibe la konsege, entaun balu, kala sira nain 6 nune’e mak tebe tuku vidru, sira nia intensaun ba ami duni,maibe tanba iha vidru mak sira tuku deit vidru ne’e, no vidru rahun mak kona tia hau nia hasan sorin parte karuk ninian iha matan nia okos,husi sira nain 6 ne’e nain ida mak agora ami lori mai iha sala izolamentu ne’e” Juvelino Esplika ba RCCT via telefone.

Juvelino mos esplika kanek nebe nia hetan la’os tanba estudante sira mak tuku ka tebe maibe ne’e Vidru rahun mak hakanek.

“Asaun agresivu seluk laiha, asaun ne’e mak hanesan hau dehan ona ne’e, sira koko duni atu tebe no tuku ami husi uma laran maibe tanba vidru iha mak sira tuku vidru mak katik mai kona ha’u” Tenik Juvelino

Tuir informsaun nebe RCCT Asesu, Mediku Juvelino Deogratia Cardoso de Jesus mos levanta ona Kazu ne’e, nune’e Kazu ne’e Mediku Juvelino Deogratia Cardoso de Jesus aprezenta ona PNTL Covalima atu bele halo investigasaun no Prosesu tuir dalan legais.

Ekipa kobertura   : RCCT

Editor                    : Chamot Nahac