Covalima-Polisia UPF no BOP Kaptura Karau atan ida husi Malaka nebe tama Ilegal iha Area Hare We Tilomar.

Foto husi:Ekipa Siguransa Linha Fronteira Posto observasaun Maubesi” Ekipa konjutan UPF & BOP halo Patrilia iha Area Fronteira Aldeia Wala Suco Beiseuk Posto Administrativo TIlomar”

Covalima (RCCT)-04-02-21- Ekipa Siguransa Linha Fronteira Posto observasaun Maubesi iha Suco Beiseuk, Postu Administrativu Tilomar nebe Kompostu husi Polisia Unidade Patroliamentu Fronteira (UPF) no Batallaun Ordem Publiku Quinta Feira (4-2-21) iha oras tuku 10:50 kaptura sidadaun Indonesia Natural Alas Fatuha Kabupaten Malaka ida ho idade 45 iha  area Hare We, Aldeia Wala, Suco Beiseuc, Postu Administrativu Tilomar, Municipio Covalima.

Tuir Informasaun nebe RCCT Hetan husi Ekipa Siguransa Linha Fronteira Posto observasaun Maubesi, Sidadaun ne’e halo movimentu Ilegal tama mai  Kuaze Kilo Metru 2 iha Area Hare We Tilomar Covalima.

Hafoin Kapturasaun Ekipa Siguransa Linha Fronteira Posto Observasaun Maubesi halo kedas Disinfektan ba Sidadaun ne’e molok Segundu Komandante Polisia UPF Kompamya Bravo fatin akontesementu hodi halo deslokasuan ba sidadaun refere ba iha Fronteira Postu Integradu Salele nune’e bele halo Deportasaun ba sidadaun Indonesia ne’e maibe ekipa servisu integradu Fronteira Salele lakonsege halo deporta ne’e tanba Autoridade Fronteira

Iha sorin seluk Xefe Ekipa Mediku Quarentina João Miguel Hans Travolta kasu lia ba RCCT dehan Sidadaun Indonesia hakur liu fronteira tama  Area Timor leste tanba buka ninia Karau tanba ne’e siguransa iha fornteira kaptura hodi intrega ba Servisu Saude Covalima hodi halo Kuaretinea ba sidadaun ne’e molok halo deportasuan iha loron Sexta feira (5-2-21) oras tuku 10:00 dader.

“Polisia sira kaer ema ne’e iha fronteira tan nia buka ninia karau lao tama to’o ita nia rai, ne’e mak sira kaer hotu ami ba foti iha Fronteira salele hodi mai halo kuaretena iha ne’e, depois aban mak lori ba fali batas hodi halo deportasaun” dehan Xefe Ekipa Mediku Quarentina João Miguel Hans Travolta ba RCCT iha Fatin Kuarentena Bairo Costa Suai, Quinta Feira (4-2-21-)

Jornalista :Lito de Jesus/Aje Fereira

Editor : Chamot Nahac