Comunidade Atus Hitu Resin iha Suco Dato Tolu Postu Administrativo Fohorem Munisipio Cova-Lima Seidauk Asesu ba Electrisidade, Estrada No Be’e Mos

Lampo Traditional nene Komunidade Uja iha Uma wainhira kalanCovalima-08-08-2020- Joventude no estudante inklui lideransa komunitario iha Suco Dato Tolu Posto Administrativu Fohorem husi ba governu atu resolve problema Estrada, eletridade no Bee tanba durante sira lahetan asesu ba nesesidade hirak ne’e liliu kona ba Estrada dirasaun Dato Tolu Fohorem mai Kapital Municipio Covalima, Aleide ne’e mos iha Suco Dato Tolu oras ne’e dadaun seidauk hetan naroman husi Eletridade.

Tan ne’e xefe do Suco Dato Tolu Agustinho Resi wainhira iha nia intervista ho Radio Cova Taroman hateten Povu iha Suco Dato Tolu oras ne’e sei dauk senti no goja independensia ida ne’e tanba povu iha suku refere seidauk asesu ba estrada no eletrisidade.

‘’Liu liu kona ba Estrada, ami aproveita estrada ne’e iha tempo bailoro deit, bainhira tempo udan ne’e araska liu tanba rai monu arbiru, udan mai bee la’o tuir ninia dalan, estraga hotu estrada, tanba ne’e comunidade difisil tebes atu halo movimentu ba Kapital Municipio hodi faan Protudus Lokal ruma.’’Xefe Suco Agustiho Resi hateten ba RCCT Sabado foin lalais (8/08/20) iha ninia rezidensia.

Iha biban hanesan representante juventude Suco Dato Tolu Zelia de Jesus husu governu atu rezolve problema kona ba be’e mos no eletrisidade nebe komunidade sira iha Suco Dato Tolu infrenta.

 “ami sente tristi, tanba durante ne’e ami la hetan hetan asesu ba bee, no iha ami nia suco ami ladaun asesu ba electrisidade no Estrada tan ami husu atu oinsa mak governo  sira bele tau  matan netik ba ami. Dehan Juven Feto Zelia ba jornalista Radio Cova Taroman Sabado foin lalais (8/08/20).

 

Jornalista   : Janu Barros/Jhony

Edito          :Chamot Nahac