Civil Society Education Parneship (CSEP) Estabelese Estrutura Forum Joventude Marzenilizado Nivel Munisipal.

Civil Society Edukation Parneship Husi Nasional Estabelese Estrutura Forum Joventude Marzenilizado Nivel Munisipial Hodi Hakbit Joven Sira Nebe Hela Iha Area Rurais hodi Haforsa Servisu Advokasia Hodi Hakbit Joventude Marzenilizado Iha Nivel Municipal.

Cordenador Nasional -CSEP  Jose de Jesus afirma ho Estabelesementu Estrutura Forum Joventude Marzenilizado Nivel Munisipal atu hodi hakbit servisu advokasia iha nivel municipal to ba iha nivel Suco no Aldeia nune’e Juven sira bele hetan opotunidade.

“Objetivo Estabelese Estrutura Forum Joventude Marzenilizado Nivel Municipal Ne’e,  Atu Haforsa Servisu Advokasia Hodi Hakbit Joventude Marzenilizado Iha Nivel Lokal hahu husi sucu nomos iha postu administrativu sira hotu, atu oinsa mak juventude sira ne’ebe mak hela iha area rurais sira para oinsa sira bele asesu ba iha oportununidade sira ne’ebe hanesan Edukasauk, Negosio, empregu no auto empregu, ho nune’e mak  ba joven sira ne’ebe mak hela iha aerea rurais sira ne’e bele asesu ba iha prorama hirak ne’e .”katak Coordenador Nasional –CSEP, Jose de Jesus.

Jose de Jesus mos esplika CSEP hanesan organizasaun noun governmental nebe hetan fundu husi Global Partnership for Education hodi haforsa servisu husi nasional to iha nivel lokal.

 “ CSEP hanesan oraganizasaun sosiedade Sivil ho plataforma movimentu oraganiasaun ida ne’ebe mak sevisu iha advocasia monitorizasaun peskiza iha nivel Nasiona to’o nivel lokall, no fondus hira ne’e ami hetan hosi ami nia doador sira ne’ebe mak hanaran Global Partnership Education”

Tan ne’e katak Jose Global Partnership Education nia Prezensa atu hakbit servisu advokasia hahu husi nivel nasional ba to iha nivel municipio.

“Dadaun ne’e ami estabelese plataforma estrutura juven sira ninian, atu nune’e bele envolve joven sira iha advocasia no influensia di’ak liu ba iha ita nia autoridade lokal sira iha municipio ida ne’e.”haktuirCordenador Nasional ( CSEP ) Jose de Jesus.

Jornalista          : Jhony/ Tynho

Editor               : Chamot Nahac