Antonio Sarmento “ Numeru Rejisto Moris iha Municipio Covalima sa’e maka’as kompara ho Municipio sira seluk .”

COVALIMA-RCCT- Sexta-Feira (27-11-2020),  wainhira partisipa iha serimonia enseramentu ba aktividade estajiu husi estudante finalista UNTL Fakuldade Siensia Sosiais, Departamentu Komunikasuan Sosial iha edifisiu Radio Comunidade Cova Taroman (RCCT), nebe halo’o durante loron 22 hodi foka ba Programa Registo Moris ba Labarik Tinan 5 mai kraik, tan ne’e hafoin de aktividade estajiadu ne’e remata, RCCT selebra Asina Nota de Intendementu ho Dirasaun Servisu Municipal Registo Sivil no Notariadu hodi Publika hikas produsuan sira kona rejisto Moris iha Radio Cova Taroman.

Tan ne’e iha nia deskursu iha, Diretur Servisu Municipal Rejsito Sivil no Notariado Municipio Covalima Antonio Sarmento kosidera numeru registo moris tinan ne’e sa’e hafoin Servisu Municipal registo sivil no notariadu servisu hamotuk ho Radio Cova Taroman hodi fo sain Informasaun kona oinsa prosesu atu halo tratamentu hodi hetan sertidaun moris iha Registo Sivil no Notariado Covalima.

Ho nune’e Diretur Antonio Sarmento dehan Tinan ne’e inan/aman nebe mai rejistu sira nia oan iha edifisu  Dirasaun Servisu Municipal Registu Sivil no Notariadu Covalima ba tinan ida ne’e por volta 1000 resin, mak regista ona sira nia oan hodi hetan sertidaun moris RDTL.

Numero registo moris iha Municipio Covalima sa’e maka’as, ita kompara ho Municipio sira seluk, tamba iha tempo passado ne’e seidauk servisu hamutuk ho Radio Comunidade Cova-Taroman, hodi fo sai konaba kriteria no prosessu atu trata dokumento moris ne’e, ha’u nia evaluasaun katak informasaun hirak nene’e halo komunidade sira interese tebe-tebes, oinsa sira bele hatene importansia husi sertidaun RDTL” Dehan Antonio Sarmento Comunidade Cova-Taroman. Diretur Servisu Municipal Rejsito Sivil no Notariado Munisipio Covalima Antonio Sarmento iha Edifisio Radio Comunidade Cova-Taroman, Sexta-Feira ne’e (27-11-20).

Diretur Antonio salienta katak, Servisu Municipal Registo Civil no Notariado Municipio covalima sei nafatin servisu hamutuk ho Radio Comunidade Cova Taroman atu avansa nafatin halo programa Registo Moris nian, no nia husu ba Radio Comunidade Cova-Taroman atu labele hein deit Programa sira nebe apoio husi Doadores sira, maibe tenke servisu hamutuk ho inisiativa rasik nune’e numeru Registo Moris bele sa’e liu tan iha Municipio Covalima.

Registo Civil Municpio Covalima, sei nafatin servisu hamutuk ho Radio Comunidade Cova Taroman, atu avansa tan Talkshow karik programa ne’e sei iha, ne’ebe h’au nia lia menon deit katak, lalika hein  programa ne’ebe ita hetan apoio husi Doadores sira, karik bele ita servisu hamutuk ho inisiativa rasik atu hasa’e tan programa ida ne’e, hodi bele bele hasa’e liu tan numero Registo Moris iha Municipio Covalima” Diretur Antonio Sarmento haktenik.

Iha fatin hanesan Jestor Radio Cova Taroman (RCCT) Sancho Alves Nahac informa, RCCT pronto kolabora ho entidades hotu, liliu kona ba desimasaun Informasaun ba publiku, tanba Komunidade iha Covalima Persija asesu informasuan nebe lolos no Kredivel.

Radio Cova Taroman ne’e Ema hotu nian, Radio ne’e Komunidade ninian, komunidade mak se?, Komunidade ne’e mak Covalima nia emar sira hotu tantu sira nebe hela iha rai Covalima ne’e rasik no mos iha rai seluk, tan ne’e Radio Cova Taroman pronto kolker oras atu servisu hamotuk ho sese deit nebe hakarak halo dezaminasuan informasuan ba Covalima nia emar sira.” Katak Jestor RCCT.

Entertanto iha Serimonia simples ba Assina Nota de Entendimento entre Gestor Radio Comunidade Cova-Taroman  ho Diretor Registo Civil no Notariado Municipio Covalima ne’e halo iha Edifisio Radio Comunidade Cova Taroman, ne’ebe partisipa husi Dosente Orientador ba estudanta estajiadu UNTL iha RCCT no Presidente Conselho Radio Comunidade Cova Taroman no Jornalista Vonluntario RCCT sira.

Jornalísta         : Tynho Gusmão

Editór              : Chamot Nahac