2020 Kazu Violensia Domestika numeru aas iha  Municipiu Covalima.

Covalima (RCCT) 17-01-21-Pradet Municipio Covalima iha tinan  2020 rejista kazu total kazu Violensia Domestika (VD) numeru aas iha municipiu  covalima.

Wainhira halo intervista ho  RCCT Cordinadora ba Programa fatin hakmatek iha Pradet-Covalima Imelda Imaculada Morreira informa Pradet rejista kazu ho tipu oin-oin mak hanesan kazu VD, Violensia Fisiku nebe laos Violensain Domestika, Violensia Sexual, no kazu Abandonahamotuk 58 no husi Numeru ne’e kazu VD mak numeru as liu iha Municipio Covalima.

“Ami simu kazu hamutuk 58, nebe kompostu husi vtima  feto 46 no mane iha 12, husi kazu sira ne’ebe ami simu, kazu tipo VD mak a’as tuir kedas mak Violensia FIsiku nebe laos kategoria ba VD no tuir fali mak kazu Violensia Sexsual 8 ba feto sira inklui mane na’in 1nebe sei ho idade minoridade mos hetan violasaun seksual husi suspeitu mane maluk.” EsplikaImelda Imaculada Morreira ba Jornalisa RCCT Quinta Feira (14-01-21).

Imelda Imaculada Morreira mos informa  kazu violensia ne’ebe rejista aas iha Municipiu Covalima, ne’e barak liu mai husiPostu Administrativo Suai, ho total kazu hamotuk 31, tuir kedas husi Postu Administrativu Maukatar, ho numeru kazu 11.

“Kazu VD iha Covalima ne’e Barak liu husi Postu Suai nebe ami rezista  feto 22, mane 9, tuir kedas husi Postu Maukatar feto 10 no mane 1, husi  Postu Tilomar feto 8 mane 1 , Postu Zumalai  iha nain 2, Postu Fatumea nain2 no Postu Fatuluk nain 1inklui fororem nain 2”Katak Imelda Imaculada Morreira.

Cordinadora Programa Imelda Imaculada mos husu ba komunidade liliu ba feto sira iha area, bainhira hetan ka hasoru Violensisa tenki hakbesik aan kedas ba lider komunitario sira hodi hato’o keixa ba autoridade kompotente kona ba Violensian nebe infrenta.

“Hau husu ba feto maluk sira, karik hasoru violensia la bele tauk, tenki forsa hodi  hasoru realidade ne’e, la bele tauk hato’o ba familia,  Xefi Sucu no Xefi Aldeia no mos OPS, atu nu’une bele buka dalan hodi resolve problema nebe hasoru” Tenik Imelda.

Entertantu  Cordinadora Programa Fatin Hakmatek Pradet-Covalima, Iha Nia Intervista ho RCCT, husu ba Comunidade liliu feto sira nebe hasoru Violensia atu bele kontaktu direita ba Pradet nia numeru Ofisial 78000907 nebe bele atende vitima sira 24 oras.

 Reportazen: Aje Ferreira

 Editor          : Chamot Nahac