Notisias

Vice Ministru Aministrasaun Estatal E Ordementu do Teritorio“Pagamentu sub-sidiu ba faze segundu atu rekopera ba ekonomia familia ”

Covalima-RCCT-Pagamentu Subsidiu ba faze Segundu La’os Ona Covid-19, Maibe konsideira Hanesan Programa rekoperasaun Ekonomika Ba Familia Timor Laran Hotu. Vice Ministru Administrasaun Estatal E Ordementu…

Posto Saude Dakolo Menus Infermeiro no Parteira

Covalima-RCCT-Postu Saude iha Aldeia Dakolo, Suku Nanu, Postu Administrativo, Fatumea Municipio Covalima, infrenta menus infermeiru no Partira inklui dotor atu halo atendementu ba pasinte sira…

Omenazen ba Matebian Setembro Negro liu husi Lilin nia Lakan

Covalima-RCCT- Juventude no Komunidade Municipio  Covalima sunu lilin hodi fo ondra ba  padre na’in 3 no sarani sira nebe mak  fakar ran tanba  hetan oho…

Komandante PNTL Covalima “Estadu Emerjensia (EE) dahuluk to’o dahaat, Siguranda la’o kontrolado iha Covalima”

Covalima-RCCT-Komandante PNTL Covalima hatete situasaun siguransa durante Estadu Emerjensia (EE) dahuluk to’o da haat kontrolado tanba  Siguransa rigor iha linha fronteira. Komandante Municipio ne’e mos…

Bispu Dom Norberto do Amaral husu ukun na’in sira, respeita konstituisaun RDTL

Covalima-RCCT-Sarani katolika Suai,hamutuk ho sobrevivente ba masakre Setembru Negro, Domingo (06/09) selebra misa agradesimentu ba martir sira ne’ebe  mate iha akontesementu 6 Setembru tinan 1999….

Xanana “Funu 1975 Fronterira Norte no Sul Hadau Kilat Barak”

Covalima (RCCT) –06-09-20- Lider Karismátiku Kay Rala Xanana Gusmão informa, iha Tinan 1975 Timor halo funu hasoru Inimigu, iha Fronteira Sul no Norter oho ema…