Uncategorized

Joaquim “DTK Covalima La Iha Edifisiu Propriu Atende Komunidade Trata Dokumentu Veiklu”

Covslima (RCCT) 04-10-22–Diresaun Transporte no Komunikasaun (DTK) Munisipiu Covalima ne’ebé servisu tutela iha Ministuriu Transporte no Komunikasaun (MTK), durante ne’e seidauk iha Edifisiu propiu iha…

Tinan 46 Ona, Morteru Rohan Seidauk Hasai Husi Emilita Nia Isin