Xefe Suku Matai–Konstrusaun UKL Falla Tanba Kompaña Fornesedor Manan Dupla

Letratu: Xefe Suku Matai João Gusmão/ Foto RCCT; Jhana Cardoso

Covalima(RCCT)02-08-22–Relasiona planu Governu nia liu husi Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) hodi apoiu uma ba familia kbi’it laek iha Covalima, Suku Matai ne’ebé mos hetan Uma Kbit Laek (UKL) hamotuk unidade 3 ne’ebé dadaun halo hela konstrusaun atinji ona 85%.

Jornalista RCCT Xefe Suku Matai João Gusmão iha Intrevista hateten, prosesu konstrusaun UKL iha Suku Matai infrenta fallansu tanba fornesedor sira falla fornese material kontrusuan ba badaen sira hodi halo servisu, tanba kompaña sira halo join konstrusaun no balu manan projetu dupla.

UKL faze primeiru ne’e hetan difikuldade la’os tanba ekipa PNDS mak hetan fallansu maibe, fallansu ne’e husi fornesedor ne’ebe mak liu husi koatasaun maibe na realidade iha ne’eba depois de implementasaun fornesedor sira falla ba iha sasan sira ne’ebé mak fo ba badaen sira atu servisu, kompaña fornesedor ne’e join ba malu no kompaña balu manan dupla iha Suku seluk, entaun nia k’bit ne’e la to’o” dehan Xefe Suku Matai João Gusmão.

Nia dehan tanba kompaña manan projetu dupla maka osan iha suku matai uja taka fali iha Suku seluk, entaun ida ne’e mak sai hanesan fallansu. Xefe Matai dehan lia ne’e ba Jornalista RCCT iha nia k’nar fatin Sede Suku Matai foin lalais ne’e

João Gusmão hatutan, ho fallansu ne’ebé akontese iha kontrusaun Uma K’bit Laek (UKL) reguler nunidade 3 iha Suku Matai ne’e, Xefe Suku Komprote iha planu oin mai ba Implementasaun UKL plus A Unidade 19 iha Suku Matai, nia parte sei komperasa ho Autoridade husi Suku seluk, no mos sei la fo portunidade ba kompana ida atu manan dupla hodi halo koatasaun ba UKL iha Suku Matai.

UKL reguler ne’ebé mak liu husi uma sia no mai tan UKL plus A, Suku Matai hetan tan uma 19, ne’e ha’u nia planu kompaña ne’ebé mak kompete iha Suku Matai Ami Autoridade sei liga ba malu atu nune’e labele manan tan iha Suku seluk no ha’u mos sei fo limitasaun por ezemplu Uma 9 entaun kompaña ida ha’u fo Uma tolu deit no nia labele dupla Aldeia kunain nia hatama kotasaun iha aldeia kiar nia tenki manan iha kiar labele ba tan iha Aldeia Seluk” Nia Hatutan

Entretantu UKL Plus A ne’ebé Matai hetan hamotuk unidade 19, mak dadaun ne’e iha hela prosesu sosializasaun ba iha komunidade no halo asembleia tanba ne’e kandidatu sira ne’ebé mak konkore ne’e sira identifikadu ona no sira enkamiña ona ba iha nivel Postu nune’e Administrador Postu Administrativu bele foti Desizaun

Jornalista : Jhana Cardoso

Editor     : Chamot Nahac