Xefe Suco Debus husu Juventude Sira Prepara Saude Hodi Hein rekrutamentu husi Kompanha Timor Resources

Covalima (RCCT) 19-10-21, Kompanha Timor Resources iha dia 11/10/2021, realiza ona Seremonia Kultural antes implementa Perfurasaun Mina Matan Feto Maus no Mina Matan Liu Rai iha Municipio Covalima.

Relasiona ho Perfurasaun mina Rai Maran iha Covalima ne’e, Xefe Suco Debos Agustino da Silva husu ba Juventude sira iha Municipio Covalima liu liu Joventude sira iha Suco Matai, Kamenasa no Suco Debos atu prepara Saude no fiziku nebe di’ak hodi hein Kompanha Timor Resources Loke Vaga nune’e bele servisu iha aktividade perfurasaun mina ne’e.

Joventude sira iha Munisipio Covalima liu liu Joventude tenke prepara sira nia Saude rasik, tanba ema nebe mak hakarak servisu iha Kompanha Timor Resources, nia tenke iha Fiziku no saude nebe di’ak no mos komportamentu di’ak nune’e hodi halo tuir orientasaun husi Kompanha bainhira servisu iha kompanha refere no la bele hatudu ita nia malandru iha Servisu fatin” Xefe do Suco Debus Agustino da Silva.

Xefe do Suco Debos hatutan, Mina Matan nebe atu halo perfurasaun husi Kompanha Timor Resources ne’e iha Area Sentru de Baliza entre Suco Matai, Kamenasa no Suco Debos.

Mina Matan ida nebe atu halo perfurasaun ida ne’e la’os iha Suco seluk maibe iha Area Baliza entre Suco Matai, Kamenasa no Suco Debos, ho ida ne’e ha’u husu ba Juventude sira tenke prepara an didi’ak, nune’e bainhira Kompanha haruka foti buat todan karik imi mos bele foti, se imi nia saude no fiziku la di’ak oin sa mak imi bele servisu iha ema nia kompanha bo’ot hanesan Timor Resources ne’e” Tenik Xefe do Suco Debus Agustino da Silva.

Entretantu iha Intervista ne’e Xefe Suco Debos informa, Joventude na’in tolu mak servisu ona iha Kompanha Timor Resources, tanba iha koperasaun nebe di’ak entre Lideransa Suco Sira ho Kompanha Timor Resources nebe mak implementa atividade Perfurasaun Rai Maran Iha Municipio Covalima.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor       : Chamot Nahac