Xefe Suco Dato-Tolu “Pessoal Veteranu Suco Dato-Tolu Influensia Komunidade La bele Simu Vasina-19”

Covalima (RCCT) 01-10-21,Relasiona ho Aktividade Vise Ministru Edukasaun nebe hala’o kampanya Vasina kontra Covid-19 iha Suco Dato- Tolu maka Xefe Suco Dato-Tolu konfesa, iha Pessoal Veteranu iha Aldeia Natardik Suco Dato-Tolu Postu Administrativu Fohorem influensia Komunidade sira hodi la bele tuir ka simu Vasina Covid-19.

Xefe Suku Dato-Tolu João Agustinho Resi informa hanesan Autoridade Suco sei esforsu nafatin hodi enkoraja komunidade sira atu simu vasina kontra Covid-19, Maske iha Passoal Veteranu mak halo Influensia ba Komunidade sira atu la bele Simu Vasina Covid-19.

” Ha’u sente triste uitoan tanba Veteranus sira maka influensia (pengaruh) fali komunidade sira atu la bele tuir vasina, ida ne’e preokupasaun bo’ot ida mai ami, ami la bele halo buat ida, tanba Komunidade balun fiar fali Veteranu sira nia influensia ne’e” Xefe Suco Doto-Tolu dehan iha Sede Aldeia Natardik bainhira hetan Vijitasaun husi Vise MEJD hodi halo kampanya Vasina Contra Covid-19.

Xefe Suco ne’e husu ba Consellu Veteranus Munisipiu Covalima atu eduka pessoal Veteranu nebe maka influensia Komunidade atu la bele simu vasina.

” Ha’u husu ba Ministru Veteranus nian, liu-liu iha Covalima atu fo hanorin didi’ak Veteranus nebe maka influensia fali Komunidade atu la bele simu vasina, Sira la kopera ho Ami, depois ba influensia fali” Xefe Suco Agustinho dehan.

Relasiona ho preokupasaun ne’e, Vise-Ministru Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) Antonio Guterres husu komunidade sira atu la bele fiar informasaun nebe falsu, tanba ne’e nia enkoraja komunidade sira atu simu vasina kontra Covid-19, hodi nune’e bele livre husi situasaun ne’e.

” Informasaun falsu ka hoaxs ne’e la iha vantajem ba ita nia Dezenvolvimentu Iha Nassun ida ne’e, tanba ne’e maka ohin ha’u fo ona hanoin, Haruka sira atu mobiliza malu hodi nune’e hotu-hotu tenke simu vasina, atu nune’e bele livre husi situasaun ida ne’e” Governante ne’e dehan iha Sede Aldeia Natardik Suku Dato-Tolu.

Tuir informasaun Komunidade balun iha Aldeia Natardik Suco Dato-Tolu Postu Administrativu Fohorem fiar informasaun ne’ebe falsu no hetan influensia maka’as husi pessoal Veteranu Iha Aldeia refere.

Entretantu Tuir dadus Populasaun iha Suco Dato-Tolu nebe maka atu hetan Vasinasaun hamutuk 610, maibe husi total ne’e Populasaun 480 maka simu ona Vasinasaun.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac