WHO konsidera TL halo progressu nebe di’ak hodi hadi’a Sidadaun nia Saude

Covalima (RCCT) 22-07-21, Ministerio da Saude (MS) Komemora Loron Nasional Saude ba Dala Lima, iha Municipio Covalima nebe realiza iha Kampu Futebol Ladi iha Suco Kamenasa Postu Administrativo Suai.

Iha Komemorasaun ne’e Representante WHO Arvind Mathur iha nia deskursu hateten, WHO sente orgulho no apresia ba Servisu nebe pessoal Saude sira halo durante ne’e, no nia konsidera Timor Leste iha progressu nebe di’ak hodi hadi’a Sidadaun sira nia Saude.

” Ha’u Kontente partisipa iha Komemorasaun loron Nasional Saude nebe importante iha kalendariu Timor Leste nian, iha oportunidade ida ne’e ha’u kongratula Governo liu-liu pessoal Saude sira no Vasinador hotu maske ho historia badak Nasaun ida ne’e esforsu duni hodi halo progressu nebe di’ak hodi hadi’a Sidadaun nia Saude nomos Sistema Saude iha rai laran “ Representante WHO ne’e dehan iha nia deskursu.

Representante WHO ne’e sujere ba Nasaun Timor Leste atu halo servisu ho di’ak maske iha Situasaun difisil konaba moras Pandemia Covid-19.

“Maske Situasaun difisil maibe tenke servisu nebe halo ne’e di’ak no lais tebes, hodi fo vasina ba grupo risku a’as no Populasaun sira ba vasina Covid-19 ne’e di’ak tebes atu nune’e Sidadaun sira la bele afeta ba oras ne’e, tanba ne’e ha’u apresia kona ba servisu hirak ne’e” Arvind Mathur ne’e expressa.

Engtertantu iha Komemorasaun Loron Nasional Saude ne’e, Representante Organizasaun Mundial Saúde (OMS) enkoraja komunidade sira iha Covalima atu nafatin kumpri regras Prevensaun Covid-19 nian nebe durante ne’e aplika iha teritorio Nasional.

Jornalista : Tynho Gusmao
Editor : Chamot Nahac