WHO-Covalima Sai hanesan Primeiro Lugar Komunidade simu Vasina Primeiro dose kompara ho Municipio seluk

Covalima (RCCT) 16-08-21, Implementasaun Vasinasaun Covid-19 iha Municipio Covalima permeiru Dozes, Servisu Saude Municipal atinji 59,9% no Segundu Dozis atinji 3,7% nebe mak durante ne’e Servisu Saude Municipal Covalima Hala’o durante vasinasaun Covid-19 ba Komunidade sira .

Reprezentante organizasaun Saude Mundial (WHO/OMS) Henra Manafe iha diskursu hateten Municipio Covalima kompara ho Municipio sira seluk sai hanesan permeiru lugar ba iha Vasinasaun permeiru dozis no Dili sai segundu lugar.

Ate agora Municipio Covalima ita kompara ho Municipio sira seluk eseptu Dili sai permeiru lugar no kompara ho Dili sai segundu lugar tanba atinji 59,9% ne’e ba iha permeiru dozis no segundu dozis 3,7% ida ne’e numeru nebe mak di’ak tebes ba iha permeiru dozis nebe mak atinji maibe la signifika katak la’os atu para ona ita nia vasina ida ne’e maibe ita kontinua nafatin atu bele atinji to iha 100% no ita agora dadaun ne’e sei falta 40,1% nebe mak ita persiza atu duni hodi atinji ida ne’e ho ida ne’e estratejia sa ida mak ita persiza atu halo tanba bazeia ba suporta nebe mak durante ne’e ita suporta rasik ba iha pesoal saude sira” Reprezentante WHO Henra Manafe relata.

Henra hatutan iha segundu fase ita hahu iha fulan Jullu ba iha idozos no komunidade sira nebe mak ho idade sesenta anos ba leten ba leten no ba iha komunidade jeral.

Segundu fase ita hahu iha fulan Jullu ne’e iha idozos sira no komunidade nebe mak idade 60 ba leten nomos ba iha populasaun Jeral ba Sira nebe mak tama kategoria hahu hosi tinan 18 ba leten nebe tenki simu vasina hosi pesoal saude sira nebe mak fo no vasina nebe mak ita uza iha Covalima mak hanesan vasina AstraZaneca ho Vasina Sinovac tanba Vasina sira ne’e di’ak no tama iha kriteria nebe mak hosi organizasaun saude mudial nian tanba vasinasaun sira ne’e seguru” Tenik Henra Manafe.

Entretantu lia hirak ne’e hato’o iha salaun adminstrasaun Municipio Covalima wainhira halo avaliasaun vasinasaun Covid-19.

Jurnalista : Lito de Jesus

Editor     : Chamot Nahac