Vise-Ministro Interior halo kampanha Vasinasaun kontra Covid 19 iha Covalima

Covalima (RCCT) 25-06-21, Planu estrategia atu halo dezaminasaun ba Vasinasaun mai husi Vise-Primeira Ministra, no aprova husi Primeiro Ministro, hodi Membru Governo nebe maka involve iha Inter-Ministerial, hodi tun ba Municipio hodi halo kampanha kontra Covid-19. katak Vice Ministru Interior wainhira halo Vizita hodi Oberva no hare direita kondisaun nebe PNTL Covalima Infrentan durante ne’e.

Vise-Ministro Interior Antonio Armindo iha nia intervista hateten, Objetivo mai iha Covalima atu halo kampanha kona ba Vasinasaun kontra Covid-19, liu husi husu no esplika ba membro Instituisaun sira atu bele iha konsiensia hodi hakbesik an ba Postu Vasinasaun hodi hetan Vasina.

“Objetivo vijita ida ne’e halo kampanha ba Vasinasaun, Tamba Planu estrategia atu halo dezaminasaun ba vasinasaun ida ne’e mai husi Vise-Primeira Ministra no aprova husi Primeiro Ministro, membru Governo nebe maka involve iha Inter-Ministerial sira tun ba Municipio hodi halo kampanha, Tanba ne’e maka horiseik halo iha Ainaro no ohin mai Covalima, hodi esplika atu nune’e sira bele iha konsiensia hodi hakbesik an ba Sentru Saude hodi hetan Vasina, Tamba Ita hotu hatene atu prevene husi moras ida ne’e maka tenke Vasina “ Dehan Vise-Mimistro Interior iha Komando PNTL Munisipio Covalima.

Governante ne’e dehan, membru PNTL sira iha teritorio Nasional Maioria hetan ona Vasinasaun, maske nune’e Governante ne’e nafatin husu ba Membru PNTL sira atu servisu hamutuk ho Autoridade Lokal no Parte Saude Sira, atu halo dezaminasaun informasaun ba Komunidade, atu nune’e sira bele iha konsiensia.

” Membru PNTL kuaze maioria maka vasina ona, inklui iha Covalima hori kalan Komandante Informa ona iha ne’e sira simu hotu ona, maibe maske simu kompletu ona, husu Nafatin atu kumpri regras nebe iha, no sira mos tenke servisu hamutuk ho Autoridade Lokal, hodi fahe informasaun ba Komunidade Sira para Sira mos bele hetan hotu” Governante ne’e Informa.” Teni Vice Ministro Interior

Iha Fatin ne’e Komandante PNTL Municipio Covalima Super Intendente Antonio Maria de Sa Paresia no orgulho ho prezensa Vise-Ministro Interior, nebe direitamente mai halo kampanha iha Municipio.

” Autoridade Seguransa ho membru tomak sente orgulho ho Vise-Ministro Interior nia prezensa mai iha ne’e, tamba Sua Ex Vise-Ministro Interior tun direta mai atu halo kampanha ba Sosializasaun konaba Vasinasaun Covid 19 nian iha Covalima” Komandante ne’e hakotu.

Entertanto hafoin halo vijita ba Komando PNTL Municipio Covalima, Governante ne’e Kontinua ba halo vizita ba Administrasaun Municipio Covalima, no Sede Suku Suai Loro hodi observa direta ba Komunidade sira nebe maka simu hela Vasinasaun.

Jornalista  : Tynho Gusmao
Editor        : Chamot Nahac