Viazen Sai husi Covalima ba Municipio Seluk la Uja Guia de Marsa Maibe Nafatin Kumpri Protokolu MS no OMS

Covalima (RCCT) 06-07-21, Relasiona ho desizaun nebe maka fo sai husi protokolu Jestaun Krizi Nasional Kona ba Minicipio Sira nebe maka hakotu ona implementasaun Serka Sanitaria sei la uza Tan karta GIA de Marca bainhira atu halo viajen sai husi Municipio ba iha Fatin seluk ka ba iha kapital Nasaun Municipio Dili.

Notisia relevante : https://www.rcct.tl/komunidade-husi-covalima-atu-viagem-ba-dili-sei-la-uja-karta-guia-de-marsa/

Relasiona ho Asuntu ne’e Administrador Municipal Covalima Fransisco de Andrade hateten bazeia ba desizaun husi protokolu jestaun krizi Covid-19 katak bainhira atu halo viajen hosi Municipio ba Nasional sei la uza Karta gia de Marca ka Swap test.

Tuir informasaun Nebe maka fo sai ona hosi koordenador jestaun krizi Nasional katak ba Komunidade Sira nebe maka atu halo viajen ba iha Dili sei la uza Karta gia de Marca ka Swap test Maibe ba sidadaun nebe maka to’o ona iha Dili atu halo viajen Mai fali iha Municipio Covalima sei Nafatin Persija Swap test. Nune’e mos ba komunidade Sira nebe maka seidauk simu vasinasaun bele halo viajen no Sira mos hanesan sei la uza Karta gia de Marca ka swap test” Fransisco Relata ba Jornalista Radio Comunidade CovaTaroman Segunda (05-07) iha nia Knar fatin

Andrade mos informa maski halo viajen la uza ona karta gia de marca Maibe ema hotu tenki kumpri nafatin protokolu husi Ministerio Saude no Organizasaun Mundial Saude.

Maski la uza ona karta gia de marca bainhira halo viajen hosi Municipio Covalima ba Dili Maibe tenki La’o tuir nafatin regras nebe maka husi Ministerio saude ka organizasaun saude mundial fo sai hanesan uza maskra,fasi Liman ho distancia sosial” Tenik Administrador Andrade

Iha biban durante Intervista Administrador Municipal Covalima husu nafatin ba komunidade Sira hotu atu nafatin prevene an husi Covid-19 maski Governu hakotu ona Serka sanitaria iha Covalima.

Jurnalista : Lito de Jesus

Editor      : Chamot Nahac