Veteranu Filomeno “Rusa Fuik” Termina Nia Peregrinasaun Iha Mundu

Covalima (RCCT) 03-09-21, Saudozu Filomeno Amaral ho Kodigu Rusa Fuik, husi Aldeia Hatu Suco Holpilat Postu Administrativu Maukatar hakotu is iha nia rezidensia, iha loron Sesta-Feira foin lalais ne’e (03/09) mais ou menus tuku 12:30 Otl.

Biografia : “Saudozu veteranu Filomeno Amaral ho kodigo Rusa-Fuik moris iha loron 01 de Janeiro 1949 oan husi Bandito de Deus ho Bendita da Costa. Iha tinan 1966 Saudozu Escola ba rezimentais militar iha Lela, maibe la konsege remata nia escola. Iha tinan 1967 Saudozu kontinua tama segunda liña iha Bobonaro, iha loron 20 de Agusto 1975 Saudozu sai nudar FALINTIL LIMAN KRO’AT povu nian ho nia komandante Manuel Soares no mos segundu komandante ho naran Agustinho Esperito Santo alias Mau-leki, no Saudozu simu kilat direitamente iha kompaña Bobonaro. Iha tinan 1976 Saudozu asumi kargu nudar komandante seksaun to’o halai ba ai-laran. Iha 03 de Maio 1976 Saudozu ho nia elementus sira tiru malu ho militar Indonesia iha Baulela, no Saudozu sai hanesan difisiente da Guerra. Iha 30 de Setembro 1976 kalan forsa Indonesia halo asalto iha komandu LOE-MAU Lela, iha momentu neba Saudozu ho nia Falintil tomak evakua ba ai-laran tanba iha dia 01 de Outubro TNI domina ona iha Lela. Iha tinan 1977 Saudozu nafatin asumue kargu komandante seksaun hamutuk ho povu sira tama no sai Zona hodi halo patrullamentu ba povu Maubere nebe buka ukun rasik-an. Iha tinan 1978 Saudozu hetan kapturasaun husi militar Indonesia iha Zumalai (Halik). Iha tinan 1980 Saudozu asumi kargu nudar Xefi Aldeia Lela durante tinan 20 (ruanulu). Iha tinan 1997 Saudozu hala’o servisu frente klandestina nudar partisipante ho ninia responsavel mak ho naran Agustinho Mendonça ho kodigu Ran-Nakali I nia servisu to’o remata”

Saudozu Veteranu Filomeno Amaral ho Kodigu Rusa Fuik hakotu is ho sofre husi moras Ain liman maten (struk) nebe haterus nia durante tinan 2 resin.

Saudozu Filomeno Amaral husik hela nia kaben ho oan nain ualu (8) nebe kompostu husi Mane lima (5) Feto tolu (3), hodi fila hikas ba Aman Maromak nia Kadunan santu.

Observasaun Jornalísta iha terrenu hatudu, Consellu Libertasaun Nasional maka Toma konta (Apoio/Oferese) Veteranu Filomeno nia Kaixaun inklui ho Bandeira RDTL Ida.

Entertantu Serimonia funebre ba mate isin Saudozu Veteranu Filomeno Amaral halo iha Loron Domingu ohin (05/09) iha Semiteriu Lela.

Jornalísta : Tynho Gusmao
Editor       : Chamot Nahac