Vendedor Sira Preokupa ho tahu ne’ebé nakonu iha Merkadu Kamenasa

Foto: Kondisaun Merkadu Suai iha Kamenasa nebe Nakonu ho Tahu

Covalima (RCCT) 20-11-21, Vendedor iha merkadu Suai triste ho kondisaun merkadu Suai Foun iha Suco Kamenasa Ladi tanba tempu udan nakonu ho tahu, implika difisil atu rai sasan. Observasaun Jornalista no hare direta kondisaun merkadu Suai Kamenasa fa’an Na’in sira fa’an iha tahu leten,

Nune’e komprador sira menus halo movimentu sosa sasan. Vendedor merkadu Suai Kamenasa Martina Seu tristi ho kondisaun merkadu suai Kamenasa nebe nakonu ho tahu.

Ami husu ba Na’i ulun sira iha Municipiu Covalima, atu hare mos kondisaun merkasdu suai ne’e,tanba tempu udan ne’e ami fa’an iha tahu leten,ne’ebé nu’udar fa’an iha ne’e triste tebes,” Martina Se’u Dehan iha Merkadu Kamenasa sabado (20/11)

Iha Lidun seluk vendedor Sipriano da Cruz husu ba orgaun nebe relevante atu tate rai henek nune’e vendedor sira bale fa’an ho seguru. “Ami husu deit ita nia na’i Administrador sira no kampaña sira iha Covalima ne’e ateru netik rai henek ruma iha merkadu ne’e,tanba tempu udan hanesan ne’e difisil atu halo movimentu iha area merkadu laran,no ema sosa mos la iha tanba nakonu ho tahu,depois tahu is halo ema la besik ami nia sasan,” hateten siprianu

Relasiona ho Vendedor sira iha merkadu Suai Kamenasa nebe fa’an iha tahu ka be leten ne’e, Xefe Merkadu Suai Merkadu Mafalda Cardoso da Costa sei husu ajuda ba autoridade lokal no Kompaña sira hodi ateru merkadu Suai.

Sim,ita nia merkadu suai ne’e nakonu ho tahu bainhira tempu udan hanesan ne’e ,segunda oin hau sei koalia ho ita nia nai ulun sira iha suai,no husu ajuda ba kompañia sira ne’ebe mak iha suai nune’e bele ateru netik rai henek iha fatin ne’e,ne’ebe ida ne’e mak husi hau atu resolve situasaun ho solusaun badak,” Dehan Mafalda.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor : Chamot Nahac