Uza Linguajem nebe dignu ba Ema ho Difisiensia Sira

Covalima (RCCT) 07-06-21, Asosiasaun Rede Covalima (ARC), halo Sosializasaun ba Programa Dezenvolve politika konaba inklusivu ema ho Difisiensia no Direito no politika Ema ho Difisiensia (EHD) iha Suco targetu sira.

Ko’alia ba Jornalista Sira, Honorio Gusmão husi Organizasaun Raiz Hadomi Timor Oan (RHTO) hateten, Objetivu Sosializasaun Ida ne’e atu Komunidade sira bele hatene Direito Ema ho Difisiensia nian, nomos atu hamenus bareira nebe maka maluk difisiensia sira hasoru iha sira nia Moris.

” Objetivo ba Sosializasaun Ida ne’e, atu hasa’e Konhesimentu Komunidade Sira nian oinsa maka Sira bele hatene asuntu Difisiensia, no Direitu Ema ho Difisiensia Sira nian, nomos atu hamenus bareira nebe maka Ema ho Difisiensia Sira hasoru loro-loron, tanba problema nebe maka Sira hasoru maka hanesan kona ba ekonomia, hanesan agora dadaun situasaun Covid 19, ema ho Difisiente mos halerik ba hahan” Dehan Honorio.

Honorio mos informa, liu husi sosializasaun ne’e bele hamenus bareira nebe maluk Difisiensia sira hasoru, hodi bele hetan solusaun.

“ Atu resolve problema ne’ebe maka sira enfrenta, maka agora dadauk ami halo sosializasaun ba Komunidade no Autoridade Lokal sira, nune’e ita bele hamenus hodi hetan solusaun, exemplo hanesan eskada naruk iha sede suku ida, entaun ita precisa kolabora hamutuk ho sefe Suco sira, hodi bele hadi’a eskada naruk, no tau ramba iha sede Suco refere ” Tenik Honorio

Iha fatin hanesan Xefe Suco Debos Agustinho da Silva, konsidera Sosializasaun ba Programa Ida ne’e Importante  tanba maluk difisiensia barak iha Suco no Aldeia sira, oinsa Komunidade sira labele halo diskriminasaun no uja linguajem nebe di’ak ba Sira.

” Sosializasaun ne’e Importante Tamba, iha suku ho aldeia Sira ne’e Ema ho Difisiensia ne barak, maibe Liu husi buat Sira ne’e oinsa maka Ita bele hare didiak Sira no respeita Sira, labele diskrimina uja lifuan Nebe maka diak, ou diknu ba sira”  Xefe Suco Debos Agustinho da Silva dehan.

Ho Nune’e Assosiasaun Rede Covalima tenke iha nia politika Ida rasik kona ba inklusaun direitu ema ho Difisiensia Sira, atu nune’e membru konselho Suco Sira ho nia Komunidade targetu iha ona konhesimento konaba Lei ka politika Sira organizasaun nian ligadu mos ho Konstituisaun RDTL nian ba ema Difisiensia Sira, tanba ne’e husu Sidadaun hotu tenke uza linguajem nebe dignu no labele halo diskriminasaun ba maluk difisiensia Sira hanesan; Difisiensia Fisiku, Intelektual, Psikososial/mental, no sensorial.

Engkuantu durante ne’e RHTO , regista ona ema ho Difisiensia iha Posto Administrativo 7 iha Covalima hamutuk 304, no Planu aktividades Sosializasaun informasaun kona ba inklusivu Ema ho Difisiensia ne’e halo ona iha Suco Taroman, Labarai, no Suco Debos, no sei kontinua kobre hotu iha Suco targeto hamutuk 13.

Jornalista : Tynho Gusmão
Editor        : Chamot Nahac