UNARKO Defende Direitu to’os na’in sira iha Mantane no Arte Moris nebe Ameasadu atu lakon

Covalima (RCCT ) 13-08-21, Uniaun Akrikultor Covalima (UNARKO) halo Komunikadu Imprensa iha Suco Suai Loro, hodi hato’o sira nia pozisaun hodi luta hasoru eviksaun forsada nebe halo husi Governu nia ain liman, hasoru Trabalhador no To’os nain sira iha Municipio Aileu (Mantane) no mos Maluk Sira iha Arte Moris Comoro Dili.

Liu husi Konfresia Imprensa nebe realiza iha Suco Suai Loro Postu Administrativu Suai, Municipio Covalima, Portavos Filomena dos Reis Informa,UNARKO i defende direitu asessu ba rai, no hela fatin nebe ameasadu atu lakon.

“ Ami Uniaun Agrikultor Covalima hakarak hato’o ami nia pozisaun hodi luta hasoru eviksaun forsada nebe halo husi Governu nia ain liman sira, hasoru ami nia maluk To’os nain no Trabalhador sira iha fatin hotu, ba eviksaun forsada nebe ami hare iha tinan hirak liu ba no potensial atual hanesan maluk To’os nain no Trabalhador iha Aileu Mantane, maluk sira iha Arte Moris no fatin seluk, ami hamutuk ho maluk afetadu sei defende direitu asessu ba rai, no hela fatin, nebe ameasa atu lakon, hamutuk luta kontra presaun oin-oin no aktu brutal sira nia butar ten sira nebe taka falta deit ho naran desenvolvimentu” Portavoz Filomena dehan.

UNARKO Liu husi Portavoz FIlomena husu ba ema hotu, atu labele fiar retoríka falsu ba dezenvolvimentu ho mekanísmu produsaun nebe atu habokur ema osan na’in no hakiak ema barak.

“ Ami bolu atensaun ba hotu-hotu, atu la bele mout deit iha retoríka falsu ba dezenvolvimentu ho mekanismu produsaun nebe atu habokur ema osan na’in sira no hakiak fali ema barak, ami dehan ida ne’e tamba desde Estadu Restaura an, la hatur ona pozisaun lolos, fasilita deit broker sira, akumula rekursu hotu (rai no rekursu natural seluk), iha prosessu hotu la envolve To’os na’in no Trabalhador sira, Governu uja rezime obrigatóriu no haforsa tan apparatus seguransa sira nebe lolos hanesan seguransa povu hotu nian, la’os ba deit ukun na’in no ema riku sira ” Filomena Explika iha Konfrensia Imprense ne’e.

Filomena sujere ba Governo atu hari desenvolvimentu ida diak ba ema hotu, hodi dezenvolve iha setor oioin, no tenke hatur iha zona ida-idak, no kumpri lei sira nebe maka iha.

“ Se Governu hakarak liberta rai no povu ida ne’e, hari desenvolvimentu ida di’ak ba ema hotu, hodi labele halo ema ki’ak bebeik no riku bebeik, ami hakarak hatete katak dezenvolvimentu Governu tenke hare no klean, atu desenvolve iha setor oioin, no tenke hatur iha zona ida-idak nian, no kumpri lei nebe iha, liu-liu hanesan kazu iha Aileu nebe Governu identifika fali rai produtivu ida nebe maka durante ne’e maluk to’os na’in sira produs aihan oioin, hodi sustenta Familia, inklui Estadu ida ne’e hakrak foti hela fatin ka uma nebe  maluk iha Arte Moris sira uja hodi fo kontribuisaun bo’ot ba arte nebe representa Timor ba kualker atividades iha nasaun seluk ” nia dehan.

Portavoz ne’e alerta ba To’os nain no Traballador sira iha Territorio Nasional, atu hamrik iha liña ida, hodi defende direitu nebe ameasa atu lakon.

Entertantu iha Komunikadu Imprensa ne’e, Felisita mos ba EI Komandante Fidel Castro, nudar revolusionáriu iha Cuba, ba nia Loron Moris ohin (13/08), hodi apoio solidariedade tomak ba Povu no Governu Revolusionáriu Cuba hodi luta hasoru imperialismu husi Estadu Unidu Amérika.
Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac