Ukun Na’in iha Covalima husu komunidade Suporta Kompetisaun Halai Taru Kuda

Covalima (RCCT)18-05-22 Sekretariu Munisípiu Covalima, Francisco de Jesus Alves husu ba komunidade atu suporta nafatin hodi kontinua realiza kompetisaun halai taru kuda hodi bele harame liu tan Munisipiu Covalima.

“Husu ba komunidade hotu atu nafatin suporta atividade ida ne’e fo nafatin korazen ba kuda na’in-sira hotu ba sira ne’ebé adeptu, ho kompetisaun ida ne’e, komesa ohin ba oin fó hanoin ida-idak hodi kesi kuda atu nune’e tinan oin atu komemora 28 Novembru mai ita halo kompetisaun ida ne’e rame liu tan, ida idak mai ho nia kuda ho preparasaun di’ak liu ita bele kompete,” Francisco de Jesus Alves hato’o liu husi nia diskursu bainhira halo abertura kompetisaun halai taru kuda iha kampu Suai-Loro, Kuarta Feira (18/05).

Sekretariu Munisipiu Covalima nu’udar mos Prezidenti Komisaun Organizadora ba komemorasaun 20 Maiu ne’e, dehan Komisaun Organizadora realiza atividade kompetisaun halai taru kuda ne’e iha ambitu atu komemora loron Restaurasaun Independensia Timor-Leste ba dala XX

Ho nune’e autoridade covalima hato’o agradese ba kuda na’in sira prepara kuda hodi halo kompetisaun hodi anima komunidade iha fatin iha ne’e.

“Hodi komisaun organizadora nia naran hato’o agradese no obrigada wain ba ita nia kuda na’in sira hotu ne’ebé ohin Lorokida tauk ida ne’e sira prepara atu halo kompetisaun hodi anima ita iha fatin ida ne’e “ Francisco espresa iha Suai Loro.

Prezidente Konselu Veteranu Munisipiu Covalima Osório Soares (Mausoko) hatete kompetisaun halai taru kuda ne’ebè realiza ba dala rua ona.

“Ohin ha’u mai iha ne’e realiza atividade kompetisaun halai taru kuda ba dá-la rua tempu okupasaun Indonésia realiza bazar kalan,” Katak Nia.

Iha Kompetisaun halai taru kuda ne’e iha Suai Loro ne’e, partisipa husi Sekretariu Munisipiu Covalima, Francisco Alves, Prezidente konsellu Veteranu Covalima, Segundu Komandante PNTL Munisipiu Covalima no Komunidade sira.

Jornalista: Jhana Cardoso

Editor      : Chamot Nahac