Ukun aan tinan 19, Komunidade iha Suco Raimea seidauk Asesu ba Estrada nebe dignu

Covalima (RCCT) 08-06-21, Komunidade Suco Raimea Aldeia Uma Klaran ho Loro Postu Administrativu Zumalai Preokupa ho Estrada diresaun husi Suku ba Posto.

Relasiona ho preokupasaun ne’e reprezentante Komunidade Suco Raimea Nelson Alves hateten, hanesan Komunidade sente triste ho kondisaun estrada nebe mak at, nebe mak fo difikuldade ba komunidade iha Suco Raimea atu halo viajem no ba fa’an sira nia produtu loka iha Merkadu nebe Lokaliza iha Kapital Postu Administativu Zumalai.

” Ami Komunidade Suco Raimea sente triste tebes ho kondisaun estrada nebe mak at hodi fo difuldade ba ami liu-liu tempu udan ami nia oan sira atu ba eskola mos la di’ak no ami susar tebes atu ba fa’an ami nia produtu lokal iha merkadu” Dehan Komunidade Suco Raimea Nelson Alves ba Jornalista RCCT iha Suco Raimea Tersa Feira (08-06).

Nune’e mos Xefi Aldeia Uma Klaran Natalino do Santos konfensa ba RCCT, relasiona ho Preokupasaun Komunidade nian ne’e henesa Autoridade iha Aldeia hato’o ona ba Parte Relevante Sira iha Municipio maibe ate agora seidauk rona rezultadu.

“Ami nia parte hato’o ona ba parte relevante sira iha Municipal neba maibe to’o agora ami seidauk rona rezultadu husi parte relevante sira” Informa Xefi Aldeia Natalino do Santos.

Maske nune’e reprezentante Komunidade Suco Raimea Nelson Alves nafatin husu ba Guverno liliu ba relevante ho Kompotente nebe responsaveliza ba infestrutura sira atu toma atensaun hodi tau matan mak kondisaun istrada ligasaun husi Suco Raimea ba Kapital Postu Administrativu Zumalai.

Jornalista : Jose Ferreira

Editor       : Chamot Nahac