Timor Leste okupa Numeru As iha Mundu kona Mal Nutrisaun no In-Siguransa Aihan

Covalima (RCCT) 05-10-21 Tuir Observasaun Gavinete Apoiu Sosiedade Civil (GASC) kona ba Nutrisaun no Seguransa Ai-Han iha Timor Leste sai Problema nebe grave no okupa numeiru a’as iha Mundu kona ba Mal Nutrisaun no In-seguransa Aihan.

Relasiona ho problema grave Mal Nutrisaun no Inseguransa Aihan iha Timor Leste ne’e, Cordenador Gavinete Apoiu Sosiedade Civil (GASC) Filipe da Costa husu ba komunidade sira atu partisipasaun iha programa Governu nian hodi hamenus Mal Nutrisaun no Inseguransa Ai – Han iha Timor Leste.

“ Problema Mal Nutrisaun no In seguransa Ai – Han ne’e problema Grave iha Timor Leste,ita kuaze okupa numeiru a’as iha Mundu,tamba ne’e husu ba komunidade sira atu partisipa iha Programa Governu Konaba Mal Nutrisaun no Inseguransa Ai – Han ne’e, atu nune’e bele hamenus Mal Nutrisaun no Inseguransa Aihan iha ita nia Nasaun Timor Leste no ita labele kompara ho Nasaun sira seluk ne’ebe mak iha riku soin barak maibe nia ema sira afeita Mal Nutrisaun no Inseguransa Aihan.” Informa Cordenador GASC Filipe da Costa

Cordenador GASC salienta, Saude no Argikultur mak hanesna Save Importante atu hadia problema Mal Nutrisaun no In-Siguransan Aihan iha TImor Leste, tan ne’e Nia husu ba komunidade sira nebe hetan moras tenke ba konsulta iha Posto Saude no Sentru Saude sira, komunidade tenke utiliza rai nebe mak abandona hodi kuda Aihan nebe Nutritivu hodi konsumu.

“ Govenu atu hadi’a Mal Nutrisaun no Inseguransa Aihan iha Save rua ( 2 ) mak hanesan Saude no Agrikultur, bainhira hetan moras ita nia Nutrisaun mos la di’ak, no ida seluk mak ita han, maibe hahan ne’e la nutritivu,problema rua ( 2 ) ita nia komunidade infrenta hela, maibe husi Governu halo programa barak ona, mak hanesan Governu halo Posto Saude kuaze iha Suco – Suco, Governu halo Siska Governu halo saude no Familia atu nune’e komunidade hetan moras ba konsulta lalais hodi hetan saude nebe di’ak, ida fali fali seluk governu implementa programa merenda escolar, Atividade fahe tratores, atividade fahe fini, Extensionista iha kada suco no mos programa oin oin mak Governu lansa iha komunidade maibe ita nia komunidade nafatin hetan Mal Nutrisaun no Inseguransa Ai – Han tamba la iha konsiensia rasik atu asesu ba Saude no la konsumu Ai – Han Nutritivu ” tenik Cordenador GASC Filipe da Costa

Entertantu iha Intervista ne’e mos Cordenador Gavinete Apoiu Sosiedade Civil ( GASC ) Filipe da Costa husu ba komunidade sira tenke utiliza rai nebe mak abandonadu sira atu kuda Aihan nebe ho Nutritivu, Komunidade tenke han hahan nebe mak iha nutritivu, Komunidade tenke konsulta iha Centro Saude ka Posto saude nebe mak besik bain hira hetan moras atu nune’e minimiza numeiru Mal Nutrisaun no Inseguransa Ai – Han.

Jornalista : Saturnino Soares
Editor       : Chamot Nahac