Thomas Chung “Konstruksaun Uma Asrama ba Estundate sira iha Santa Rosa atinji ona 12%”

Covalima (RCCT) 21-01-21, Konstrusaun Uma Asrama, nebe halo iha Suco Debos Bairo Santa Rosa to’o ona Pursento 12%, Nebe tuir planu kontruksaun ne’e hahu iha Loron 25 Fulan Abril no sei teminal iha Fulan Outobru Tinan ne’e.

” Konstrusaun ne’e hahu iha Loron 25 Fulan Abril entaun besik Fulan ida ona, projeto ne’e sei remata to’o Fulan Outubro tinan ne’e, tamba ho situasaun hanesan ne’e Ita atu ba hola sasan iha Dili ne’e susar loss “ Dehan Diretor Companha Unidade Unip.Lda, Tomas Madeira Chung ba Jornalista RCCT Sexta Feira (21-05)

Diretur Kompanha ne’e dehan, total orsamento $340.000 nebe aloka ba projeto ne’e, husi Doador Madre Sira husi Posto Administrativu Maukatar nebe apoio husi Roma.

” Fundos ne’e Laos Ita nian, Ida ne’e husi Doador Sira husi Madre Sira iha Maukatar nian, maibe Ida ne’e Mai husi Roma” Dehan Tomas Madeira Chung.

Enkuanto Tuir Diretur Konpanha Unidade Unip,Lda ne’e dehan, Konstrusaun Uma ne’e ba Asrama Eskola Sekundario ka (SMA), no iha projeto konstrusaun ne’e Trabalhador hamutuk 26 maka hala’o servisu no kada trabalho sei selu Dolar neen (6) kada loron ba kada trabalhador, no Uma ne’e hari ho medida naruk metro 42 m, no Luan metro 27. (42×27).

Entertanto husi total orsamento $ 340.000 ne’e Comapanhuksaun hamotuk $24.000 dolares amerikanu.

Jornalista :Tynho Gusmao & Aje Ferreira

Editor. : Chamot Nahac