Termina Pregrinasaun Iha Mundu-ESGP Suai Presta Omenajem Ikus ba Manorin Na’in Petros Seran Tetik

Letratu: Professor no Estudante sira Prensta Omenajem Ikus ba Manorin Nain Matebean Petros Seran Tetik Iha Resinto ESGP Suai, Domingu 12/21/21; Foto RCCT Aje Ferreira.

Covalima (RCCT) 12-12-21, Estudante no Manorin Na’in sira iha Eskola Sekundaria Geral Publika (ESGP) Suai Presta omenajem ikus ba Matebean Professor Petros Seran Tetik ne’ebé ne’ebé Eduka Estudante sira iha ESGP Suai Durante tinan 19 nia laran.

Matebean Hahu Profisaun Hanesan Manorin Na’in, Iha Tinan 1992 ne’ebé Hak’nar iha SMAK Ave Maria Suai to’o iha tinan 1999. Iha tinan 1999 ho akontesementu referendum matebean ho nia familia sira refujia ba iha Indonesia (Betun) no matebean Petros Seran Tetik Disidi fila husi Indonesia (Betun) Mai Covalima Timor Leste iha tinan 2000 no iha tinan 2002 Matebean hahu hanorin iha Eskola Sekundaria Geral Publika (ESGP) iha Ladi, depois iha tinan 2004 (ESGP) muda husi Ladi ba fali iha Seran Kotek, matebean Petros Seran Tetik kontinua hanorin nu’udar Professor Disiplina “Ekonomia” to’o iha loron 10 fulan dezembru 2021 hafoin Hakotu is iha nia Rezindensia iha Dia 11/12/21.

iha Presta Omenajem ne’e, Diretór ESGP Franselino Freitas haktuir, matebean Petros Seran Tetik dedika an tomak hodi kontribui hanesan manorin na’in mata dalan ba futuru iha Eskola Sekundaria Geral Publika (ESGP) Suai, Lasente Kolen tanba Konsidera resposavelidade ne’e eskola tula ba Nia “Matebean Petros Seran Tetik”.

“Ita nia aman professor Petros Seran Tetik ne’ebé ohin loron mai iha fatin ne’e mai ho laran triste tebes no simu iha fatin ne’e la hanesan ho konidasaun baibain Professor Petros Seran Tetik ema ne’ebé hamnasador responsavel no matenek, nunka kolen hala’o nia kna’ar hanesan manorin di’ak ida iha Eskola ida ne’e, ami hotu sei lahaluha ita bo’ot nia konbrisaun tomak no dedikasaun tomak hanesan manorin na’in mata dalan ba futuru iha Eskola ida ne’e, hanesan mahawen turuk ida sei la turuk tan husi aitahan nia dikin, ba kala la fila duni ona belun di’ak moris kala nune’e ba no mai hanesan bainaka ne’ebé mak presiza nia mai no ba mesak” Diretur ESGP Suai Espresa wainhira presta Omanejen ba Matebian Pretros Seran Tetik, iha Vizita Ikus Matebean ba ESGP Suai, Domingu (12/12)

Iha Presta Omanejen Ikus ba Matebean Petrus Seran Tetik, Diretór ESGP Dadehan, hanesan rai rahun belit iha liman bele hamos fila fali maibe memoria ne’ebé Matebean pinta iha ESGP Suai nia fuan la fasil atu hamos.

“Hanesan rai rahun ne’ebe belit iha ami nia liman bele hamos fila fali, maibe ita bo’ot nia memoria pinta hela iha ami nia fuan laran sei la fasil ami atu hamos husi ohin ba oin, fisikamente professor Petros Seran Tetik sei la hamotuk ona ho ita maibe nia pensamentu esperitu servi Eskola ida ne’e ho total no kompletu sei la mate ba familia feto faluk no oan ki’ak sira hotu ami hotu nia orasaun atu Na’i Maromak tulun nafatin no fo kbi’it no halibur ita bo’ot sira hotu, iha biban ne’ebé difisil ami hato’o ami nia solidariedade no sentimentu kondelensia ne’ebé profondu ita hotu lakon ita nia amigo di’ak ida ne’ebé hatudu nia totalidade iha prosesu naruk professor Petros Seran Tetik hanesan ami hotu nia amigo no aman ida mai mai ami hola parte iha familia ida ne’e, tan ida ne’e hamutuk ho ami akompaña imi nafatin ho ami nia fiar, fiar ida ne’ebé difisil ba oin ita hotu nia orasaun atu Na’i Maromak fo netik fatin ne’ebé k’manek liu b Professor Petros Seran Tetik iha reino lalehan, Boaviagem belun Petros Seran Tetik” Tenik Diretór ESGP Suai, Francelinho Freitas

Enkuantu Reprezentate Estudante ESGP Suai fo Sasin Matebian Petros Seran Tetik iha loron Sesta feira (10/12) sei fahe hela Kartaun de Nasional ba Estudante sira maibe Estudante sira mos la espera katak iha loron ne’e hanesan loron Ikus Professor hamutuk ho sira.

“Pai ami nia laran moras tebes iha loron Sexta Feira (10/12) pai sei fahe hela kartaun EzameNasional mai ami depois fahe hotu kartaun, pai dehan atu foto hamotuk ho ami maibe lakonsege, no ami la espera katak iha loron ne’e pai hamotuk ho ami loron ikus ona, ami senti triste no lakon tanba iha Ezame Nasional la iha aman di’ak ida atu organiza ami oan sira, ami agradese ba pai nia di’ak hotu durante fo mai ami maske pai la hamotuk on ho ami maibe pai nia di’ak no domin oan ami sei la haluha Professor Petros Seran Tetik hakmate iha reino lalehan” Estudante presta homenajen

Entretantu Matebean Petros Seran Tetik Moris iha Kaletek-Malaka, Indonesia, 02/02/1962, Matebean termina jornada iha Mundu, 11/12/21, husik hela nia Kaben Feto Faluk, Maria Moniz ho Oan Kiak Na’in 4 ( Feto 2 Mane 2). Iha tempo rezisténsia matebean Petros Seran Tetik mos kontribui ba ukun rasik an liu husi organizasaun Santo Antonio, Timor-Leste hahu husi loron 23/11/1990 to’o 1999.

Familia Hamotuk ho Inan Faluk no Oan Kiak Sira Halot Matebean Petros Seran Tetik Iha Semiteriu Publiku Fatuisin iha dia, 12/12/21.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor      : Chamot Nahac