Governu

Sorumutuk Konsellu Ministrus nian iha loron 6 fulan-jullu tinan 2022

Prezidénsia Konsellu Ministrus VIII Governu Konstitusionál Komunikadu Imprensa Sorumutuk Konsellu Ministrus nian iha loron 6 fulan-jullu tinan 2022 Konsellu Ministrus hala’o sorumutuk iha Palásiu Governu,…