External

Timor-Leste Nia Ain Sorin Iha ASEAN Ona Ba Mehi Ida Ne’ebé Kleur Tebes

Timor-Leste Nia Ain Sorin Iha ASEAN Ona Ba Mehi Ida Ne’ebé Kleur Tebes (Analiza Kona-bá Timor-Leste Sai Membru ASEAN Kleur Liuno CPLP Lais Loos) Hosi:…