CVTL Covalima

Dadus KJDMC-Udan Bo’ot iha Covalima Rezulta Xefe Familia 1,126 Sai Vitima

Covalima (RCCT) 08-07-22, Hafoin remata halo rellamentu dadus ba Vitima inundasaun ne’ebé akontese iha rohan fulan Juñu 2022 iha Munisipiu, Kinta feira (07/07) Komisaun Jestaun…