STAE Transporta Sasan Sensitivu- Naun Sensetivo: AMC Husu Brigadista no Segunransa Asegura Labele Mosu Erru

Covalima (RCCT) -18-04-22, Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral ( STAE), Autoridade sira, no Siguransa iha Munisípiu Covalima transporta Ona sasan sensitivu no naun sensetivu ba sentru votasaun hotu iha covalima hodi prepara ba Eleisaun Prezidensia Segundu Volta 2022-2027.
 
Iha okaziaun ne’e, Administrador Munisipiu Covalima (AMC) Francisco de Andrade husu ba brigadistas ,pontu fokal no seguransa Sira atu asegura Didiak material hirak nee,a para labele akontese tán erru.
 
“Material Hirak ne’e ho Nia kondisaun ida ne’ebe normal no diak, tamba ne’e na to’o iha Nia Fatin mos ho kondisaun ne’e di’ak maibe Ha’u garante Tamba brigadistas, pontu fokal no seguransa Sira ne’ebe Mak Marka prezensa iha ne’e La’os Ema foun Tamba ne’e labele akontese erru “ Dehan Francisco de Andrade
 
Nia hatutan erru ne’ebe akontese iha primeira Ronde ne’e hanesan lisaun ida Tamba ne’e labele repete Tan erru iha segundo ronde.
 
“Erru ne’ebe Mak akontese iha primeira Ronde ne’e hanesan lisaun ida Tamba NRE labele repete Tan ,kuando repete Tan iha segundo ronde NRE konsidera Frauda de eleitoral ka krimi organizado Tamba bele akontese tán, ikus Ita bot Sira simu konsekuensia, “ Nia hatutan
 
Administrador mos husu seguransa no brigadistas sira atu ezerse direitu no labele halo kampanha iha sentru votasaun.
 
“Tamba ne’e mak Ha’u husu dala ida Tan polisia no brigadista sira la iha kandidatura Tamba ne’e Ita bo’ot Sira ba ezerse Ita bo’ot Sira nia direitu Hili kandidatura Tuir imi Nia konsiensia “ Dehan Administrador Munisipiu Covalima.
 
Transportasaun matéria sensitivo no naun sensitivo ne’e hetan seguransa husi PNTL Munisipiu Covalima.
Reportagen : Jhana Cardoso
Editor          : Chamot Nahac