STAE : Distribui Material Sensitivu o naun Sensitivu ba iha Centru Votasaun 80 no estasaun 90 iha Munisipiu Covalima.

Covalima (RCCT) 18-03-22, Servisu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) Munisipiu Covalima hamutuk ho diresaun hotu iha Munisipiu Covalima halo Lansamentu ba distribuisaun Material sensitivu no naun sensitivu Eleisaun Prezidensial 2022-2027.

Iha Okaziaun ne’e Diretor STAE Munisipiu Covalima Fransisco Gusmao hateten distribuisaun material sensitivu no naun sensitivu ne’e ba Sentru votasaun hamotuk ualu nulu (8) no estasaun sia nulu (90) ne’ebe lokaliza iha Munisipiu Covalima.

Ohin ita hala’o distribuisaun material sensitivu no naun sensitivu ba Sentru Votasaun ualu no estasaun hotu sia nulu iha Munisipiu Covalima atu hodi hala’o Votasaun ba iha loron 19 Marsu 2022” Katakk Direto STAE Covalima

Diretor ne’e dehan Distribuisaun Material Sensitivu ne’e realiza hotu iha teitoria nasiona iha loron nebe hanesan ( 18/03).

tanba ne’e mak iha teritorio Timor laran tomak ohin halo Lansamentu distribuisaun material sensitivu naun Sensitivu ba Sentru Votasaun hotu inklui mos iha Munisipiu Covalima.” tenik nia

Diretor STAE Covalima fundamenta kada Sentru Votasaun STAE destaka Brigda ema nain ida no Poling staff ema nain 10 kada Stasaun Votasaun.

“kada Sentru Votasaun ida brigada ema na’in ida hodi destaka ba iha Sentru Votasaun ualu nulu ne’ebe hodi hala’o sira nia serbisu, no poling staff kada estasaun hamutuk ema na’in sanulu no tuir planu konaba transporte ita hetan apoiu husi patremonio estadu hamutuk rua nulu resin lima no hetan apoiu hosi nasional hamutuk sanulu no hosi STAE Munisipiu Covalima rasik aluga kareta lima hodi transporte matetial ba Sentru Votasaun sira hotu.” dehan Diretor STAE Covalima

Jornalista : Alito de Jesus

Editor       : Chamot Nahac