STAE Covalima halo Lansamento ba RE-ABD

Covalima (RCCT) 01-07-21, Quinta Feira ohin STAE Municipio Covalima halo Lansamento ba Resenseamento Eleitoral e Actualizasaun Base de Dadus (RE-ABD), iha Salaun STAE Covalima.

Diretur STAE Municipio Covalima Claudio Cardoso hateten, Lansamento ne’e halo relasiona ho rekrutamento ba Pontu Fokal, Operador Sistema, Asisten Operador hamutuk na’in 21 sei destaka iha Postu, hodi lidera Rensensiamento iha Postu Hitu nebe lokaliza iha Municipio Covalima.

” Ohin realiza Lansamento RE-ABD husi Administrador, hahu husi ne’e sei halo atendimento nebe mak sei termina iha Janeiro 2022, depois sei publika Lista iha Sede Suco ida-idak atu nune’e eleitores sira bele hare karik Balu lalos bele hadi’a, Lansamento ne’e hahu antes iha ona rekrutamento ba Pontu Fokal nain 7, Operador Sistema nain 7, Asisten Operador nain 7 hamutuk 21 sei destaka iha Posto Administrativo hitu hodi atende iha Postu” Diretur STAE dehan iha nia deskursu.

Diretur ne’e hatutan, Rekursu humano nebe iha sei sufisiente atu atende Resenseamento iha Postu Sira, nia dehan material sei iha Nasional no tempo badak sei halo distribuisaun mai iha Municipio, ho nune’e sei halo pakote iha Municipio hodi distribui ba iha Postu Sira.

” Numeru nebe maka iha sufisiente atu atende iha Postu Sira, kestaun ba material nebe backup iha Nasional tempo badak sei distribui Mai Munisipio depois halo pakote iha Munisipio hodi distribui ba Postu Hitu “ Claudio esplika.

Iha Fatin hanesan Administrador Municipio Covalima Francisco de Andrade iha nia deskursu engkoraza Pontu Fokal atu halo servisu di’ak ba Resensiamento aktulializasaun base de dadus, Administrador mos husu ba Entidades hotu inklui Partido Politicos sira atu kolbora ba Aktualizasaun Base de Dadus ne’e bainhira implementa.

” Atu servisu ida ne’e di’ak Liu tan ba iha Lansamento Ida ne’e, Bainhira Sira tun ba iha base, husu entidades Sira hotu liu-liu partidos Politicos Sira hotu tenke kolabora ho Sira atu nune’e bele fo dadus nebe los, liu-liu ba partidos Politicos Sira, lori imi nia militante sira ba atualiza Base de Dadus ne’e, tanba imi mak iha militantes” Francisco de Andrade dehan iha nia deskursu.

Nune’e mos Segundo Komandante PNTL Municipio Covalima Albino Mouzinho haktuir, PNTL sei Akompanya STAE Bainhira Rensensiamentu ne’e hala’o iha Postu,

Tuir Dadus Provisorio nebe RCCT Asesu, total Eleitores iha Municipio Covalima hamutuk 50.395.

Jornalista : Tynho Gusmao
Editor       : Chamot Nahac