Sentru Saude Fohorem sei buka labarik nebe seidauk simu  kompletu kona ba Vasinasaun Penta no Sarampo

Covalima (RCCT) 11-06-21, Ministerio da Saude, liu husi Programa Swiping imunizasaun ba labarik Sira, iha Sexta Feira ohin Sentru Saude Posto Administrativu Fohorem, halo enkontru ho Lider Komunitaria sira iha Postu iha Salaun Administrasaun Postu Fohorem  hodi koalia kona ba realizasaun Programa ne’e iha tempo oin mai.

Ho ida ne’e Koalia ba RCCT Xefe Sentru Saude Komunitaria Postu Administrativu Fohorem, Alexo Pereira Carvalho hateten, Programa ne’e mai husi Ministerio da Saude, hanaran Swiping ka imunizasaun ba labarik sira nebe maka durante ne’e la iha biban atu tuir vasina iha Sentru Saude, Tanba ne’e ekipa ka pesoal saude sira sei buka tuir labarik sira nebe maka seidauk simu vasina kompletu iha sira ida idak nia uma.

” Programa ne’e mai husi Ministerio Saude konaba Sipin imunizasaun ba labarik Sira, Tamba ne’e maka ohin ami enkontru ho ita nia Lider Komunitaria sira iha Posto ne’e, hodi koalia konaba labarik Sira ne’ebe maka la hetan vasinasaun ka Drop out, iha sira nia rutina, mak hanesan Vasinasaun penta satu,dua,to’o tiga, nomos vasinasaun ba Sarampo satu no dua, ba Ita nia oan Sira nebe maka la iha biban mai iha Sentru saude ne’e” Xefe Sentru Saude ne dehan.

Xefe Sentru Saude ne’e dehan, Programa Swiping ka Inunizasaun ba Labarik sira ne’e, Pessoal Saude iha Sentru Saude Fohorem sei hahu hala’o iha loron aban Sabado (12-06-21), hodi buka tuir lista labarik ba Sira nebe maka la hetan vasinasaun nebe mak rutina  durante.

“Programa ne’e, ohin ami enkontru hotu tia ona, nebe Hau nia pessoal Saude sira sei hare tuir lista ba sira nebe maka seidauk simu Vasinasaun ka drop out durante iha rutina nian, nebe aban ba oin sira komesa lao ona” Dehan Xefe Sentru Saude Komunitaria Postu Administrativu Fohorem.

Entertanto iha enkontru ne’e partisipa husi Lider Komunitaria sira, kompostu husi Administrador Posto, Komandante Polisia Eskuadra, Sefe Suku no Sefe Aldeia sia iha Posto Administrativo Fohorem.

Jornalista : Tynho Gusmao
Editor       : Chamot Nahac