Sekretariu AMC – Negosiante Merkadu Suai Tenki Soe Foer iha Lixu Fatin

Foto: Foer Neebe Nakonu iha Lixu Fatin iha Resinto Merkadu Suai Debos,/ Foto; Asato Soares

Covalima (RCCT) 22-11-21, Sekretariu Administrador Municpio Covalima (AMC) Francisco de Jesus Alves hateten Lixu butuk barak iha Resinto merkadu Suai tanba Jestaun ladun di’ak.

Lia ne’e Sekretariu AMC Fransisco de Jesus Alves Hatete iha Sosializasaun dekretu lei Nu. 31/2017 no Primeiru Alterasaun Dekreto lei Nu. 51 / 2016 Konaba Lisensiamentu Mensajens Publikitarias ba Negosiantes sira iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima.

Notisia Relevante: https://www.rcct.tl/amc-husu-jestaun-merkadu-prepara-kondisaun-ba-emprezario-neebe-halo-aividades-iha-merkadu/

Lixu ne’ebe mak butuk iha merkadu Suai ne’e ha’u hare Jestaun la dun di’ak, inklui emprezariu ne’ebé mak fa’an iha Merkadu oin sira ne’e mos halo Jestaun ba Lixu la di’ak, dala ruma mos emprezariu sira rasik tula sira nia lixu ba soe fali iha mota ida ne’e kontra ona Dekretu Lei Nu. 31 / 2008, tanba oras ne’e dadaun Governu prepara ona soe foer ka lixu iha Mota Hae Manu ne’eba, ne’ebé loron ruma mak ita bo’ot sira soe foer arbiru mak autoridade lokal sira hetan ita bo’ot sira, ho provas ruma ita bo’ot sira sei kona denda husi dolar ida to’o rihun lima dolares Americano tuir Dekreto Lei Ne’ebe mak iha ona. ” Dehan Sekretario AMC Francisco de Jesus Alves.

Sekretariu AMC husu ba Xefe Merkadu tenke kria Jestaun di’ak ba Negosiante sira no soe foer iha fatin lixu tenke tuir orario ne’ebé mak Xefe merkadu trasa ona.

Foer iha Lixu fatin Merkadu Suai ne’e Nakonu hela deit kada loron tanba negosiante sira soe foer iha lixu refere la tuir horas, tanba ne’e ha’u husu Ba Xefe Merkadu Suai tenke kria Jestaun di’ak ba nia negosiante sira atu nune’e negosiante sira soe foer karik mos tuir horas ne’ebé mak Xefe Merkadu fo sai ona ” Tenik Sekretario Administrador Munispio Covalima Francisco de Jesus Alves.

Entretantu Sekretariu Administrador Municipio Covalima Francisco de Jesus Alves husu ba Negosiante sira iha Merkadu Suai tenke kumpri Orientasaun husi Xefe Merkadu hodi la soe foer Arbiru iha Merkadu laran atu nune’e bele kria ambiente ne’ebé mos iha Merkadu Suai.

Jornalista   : Saturnino Soares

Editor        : Chamot Nahac