SEII-Kandidatus Na’in 19 Tuir Teste Eskrita no Oral ba Pozisaun Ponto Fokal Postu 4 Iha Municipio Covalima

Covalima ( RCCT )17-08-21, Kandidatus na’in 19 tuir teste eskrita no teste oral ba funsionario iha sekretariadu Igualidade no Inkluzaun ( SEII ) iha Munisipio Covalima.

Iha teste ne’e Diretora Administrasaun e Finansas no Rescursu Humanu iha Sekretariado Estadu Igualidade no Inkluzaun ( SEII ) Maria de Lima hateten antes ne’e husi SEII loke vaga hodi rekruta funsionario SEII nian ba Posto Administrativo ha’at ( 4 ) iha Munispio Covalima

Husi Sekretariado Estadu Igualidade no Inkluzaun ( SEII ) loke vaga hodi rekruta funsionario na’in ha’at ( 4 ) atu kloka ba iha Posto Administrativo ha’at ( 4 ) Iha Municipio Covalima tanba ne’e ohin loron ami mai fo teste ba kandidatus sira nebe mak passa ona iha selesaun dokumentus hamutuk kandidatus na’in sanulu resin sia (19) no sira nebe mak liu iha teste ne’e ami sei koloka ba Posto Administrativo ha’at ( 4 ) nebe mak ami identifika ona iha Munispio Covalima. ” Informa Diretora Administrasaun e Finansas no Recursu Humanu SEII Maria de Lima.

Engkuantu Diretora ne’e hatutan durante ne’e Sekretariado Estadu Igualidade Geneiru no Inkluzaun ( SEII ) koloka ona ponto Fokal sira iha kada Municipio maibe iha tinan ne’e hakarak destaka mos ponto Fokal sira iha Posto Administrativo atu nune’e bele habelar informasaun no promove Igualidade Generu ba komunidade sira.

Ita hotu hatene katak durante ne’e husi Sekretariado Estadu Igualidade no Inkluzaun ( SEII ) koloka ona Ponto Fokal iha kada Municipio no tinan ida ne’e ( SEII ) kolokan tan Ponto Fokal iha Posto Administrativu sira atu nune’e bele habelar liu tan konaba informasaun hodi promove Igualidade Igualidade Generu ba Komunidade sira iha Posto no to’o suco sira ” Tenik Diretora Administrasaun e Finansas no Recursu Humanu SEII Maria de Lima.

Husi kandidatus na’in 19 ne’e ema nain 4 nebe mak passa iha teste sei servisu iha Postu administrativu 4 iha Municpio Covalima mak hanesan Posto Administrativu Fatumea, Fohorem, Zumalai no Maukatar .

Jornalista : Saturnino Soares

Editor      : Chamot Nahac