SEII Apoi $ 32.000.00 Ba Grupu Feto Sira iha Covalima

Covalima ( RCCT ) 02-12- 21, Sekretariu Estadu Igualidade no Inkluzaun ( SEII ), Apoio grupu Feto hamotuk 16 iha Covalima ho osan Dolar Amerikanu $ 32.000.00 no kada Grupu Feto Ida Hetan Osan Dolar Amerikanu $ 2.000.00.

Molok Intrega Osan SEII hahuluk ho Asina Akordu ho Grupu Feto Sira.

Nune’e Reprezentante SEII, Xefe Departamentu Planeamentu no Monitorizasaun Joao Lino Guterres hateten objetivu husi apoiu orsamentu ba grupu feto sira ne’e atu hakbi’it feto sira iha vida Ekonomia.

“Hodi Sekretaria Estado Igualidade no Inkluzaun ( SEII ) nia naran hakarak hato’o agradese wain ba ita bo’ot sira ne’ebe iha inisiativa diak hakarak halo negosio, liu liu ba ina feton sira tamba Sekretaria Estado Igualidade no Inkluzaun ( SEII ) ita iha programa hakbi’it feto iha iha ekonomia no politika, tinan tinan Sekretaria Estado Igualidade no Inkluzaun ( SEII ) ita aloka orsamentu ba ina feton sira bele sai husi kiak no mukit no mos redus violensia iha uma laran tamba problema violensia ne’e mos dala ruma mai husi fator ekonomia menus iha uma laran ” dehan Xefe Departamentu Planeamentu no Monitorizasaun Joao Lino Guterres.

Iha fatin hanesan Reprezetante Administrador Municipio Covalima Francisco Tatamero enkoraza grupu sira husi Suco Atu Prepara Produtu Argrikultur hanesan Animal no hakial Modo.

“ imi forma grupu iha Suco tenke hakiak Manu, Fahi no Karau inklui hakiak modo parte hortikultur ninian liu husi osan ne’ebe mak ita nia Sekretaria Estado Igualidade no Inkluzaun ( SEII ) fo apoiu ona ba ita bo’ot sira atu nune’e ita bo’ot sira bele hasai a’an husi susar no ki’ak tamba estadu hanoin di’ak hodi apoiu osan hodi hakbit vida ekonomia iha uma laran liu husi imi nia kreatividade sira ”. Reprezentante Administrador Municpio Covalima Francisco Tatamero

Entertantu Relasiona ho asina akordo entre SEII ho Grupu sira ne’e Xefe Departamentu Planeamentu no Monitorizasaun Joao Lino Guterres husu grupu feto sira atu halo manezamentu didiak ba orsamentu ne’ebe husi SEII fo ona apoiu tamba tuir akordu tinan ida grupu sira fo fila osan inan ba SEII atu nune’e bele fo oportunidade fali grupu seluk ne’ebe mak atu hakiak no loke negosiu ruma tamba osan ne’e hanesan orsamentu rotativa.

Jornalista : Saturnino Soares & Sofia de Araujo
Editor : Chamot Nahac