Seidauk Iha Data Fiksu  Estudante Asesu UNTL iha Covalima Atu Yudisium

Covalima (RCCT) 20-12-21, Professor kontratado Asesu Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) iha Covalima Adia Yudisium tanba seidauk iha data fiksu.

Ba Jornalista Koordenador ba Programa UNTL iha Covalima, Walter Laka hateten, Yudisium ba Professor kontratadu Asesu UNTL ne’e laos kanseladu maibe seidauk iha data fiksu tanba ne’e sei hein kalendariu husi Nasional.

Notisia Relevante :https://www.rcct.tl/professor-kontratadu-covalima-asesu-untl-sei-yudisium-iha-17-18-dezembru-2021/

Yudisium ba Professor kontradu Asesu UNTL sira ne’e la’os kanseladu maibe seidauk iha deit data fiksu tanba iha 17/18 seidauk fiksu, ho ida ne’e mak ami hein nafatin Orariu husi Infordepe iha ona ami bele realiza Yudisium ba Professor kontratadu Asesu ba UNTL sira” dehan Koordenador ba Programa UNTL Walter Laka

Walter Laka esplika, dadaun ne’e Munisipiu rua (2) hanesan Ainaro ho Likisa mak realiza ona Yudisium, tanba rekursu husi Nasional seidauk bele kobre hotu.

Ba dadaun ne’e foin mak Munisipiu rua (2) hanesan Ainaro ho Likisa realiza ona Yudisium, falta Munisipiu 11, tanba rekursu husi Nasional seidauk bele kobre hotu tanba dekanu na’in ida deit imposivel iha loron ida nia bele kobre hotu” tenik Walter Laka

Entretantu Koordenador ba Programa UNTL husu ba Professor Kontratadu Asese UNTL iha Covalima, nafatin prepara an atu nune’e informasaun klaru husi Nasional, sira bele komunika fali ba Profesor kontratadu Asesu UNTL sira hodi bele partisipa iha Yudisium.

Jornalista : Aje Ferreira / Adelina Borges
Editor.        : Chamot Nahac