Secretario Afonso Nuguerah-Vasinasaun bele asegura no prevene ema hosi daet moras Covid-19.

Covalima (RCCT) 18-08-21,Atu Asegura ema ida idak nia aan husi Daet Corona Virus no Aumenta ema nia imunidade isin maka ema hotu tenki displina no iha konsensia hodi simu vasina Covid-19.

Secretario Administrador Municipio Covalima Afonso Nuguerah Nahak dehan Vasina ne’e bele Asegura Kominidade sira husi Daet Covid-19.

Ho vasina ida ne’e bele asegura ita nia isin hodi halo prevensaun ba iha moras Covid-19 nebe mak agora dadaun la’o hela iha ita nia Municipio ida ne’e, no ita hotu hatene katak moras Covid-19 mosu iha Covalima mai hosi postu Administrativu Fatumea tanba la iha disiplina ho ida ne’e mak nia savi mak hanesan disiplina ho signifika katak la bele hakat ba mai ita ida-idak tenki hakmatek iha fatin,”

Afonso Fundamenta Serka Sanitaria nebe antes ne’e Implementa ona iha Covalima hanesan Esperensia ba Komunidade Covalima, no mos hamatek Ekonomia iha rai Laran, nune’e nia husu ba Komunidade hotu iha Covalima atu Displina hodi kumpri Protokolu Prevensaun Covid-19.

Tanba ita hotu senti katak iha fulan Febreiru to Marsu tinan ida n’e ita hotu senti todan tebes tanba ita implementa serka sanitaria ka lockdown halo ema hotu-hotu terus la bele la’o ba mai tanba ne’e hanesan esperensia ida hodi hatudu mai ita hotu atu nune’e labele akontese tan iha ita nia Municipio Covalima, tanba n’e emos hodi hamate ita nia Ekonomia iha ita nia rai laran” Tenik secretario Administrador Municipio Covalima Afonso Nuguerah Nahak.

Iha biban ne’e mos Secretario Administrador Municipio Covalima Afonsu husu ba Juventude sira atu lalika hakat ba mai iha lina fronteira.

Jornalista : Lito de Jesus

Editor       : Chamot Nahac