Saudozu Sesurai To’o Covalima-Dadolin Halo Ema Barak Haturuk Matan Wen

Foto Dadolin hodi Simu Saudozu “Sesurai” bainhira lori ba deskansa iha nia rezidensia

Covalima (RCCT) 18-11-21, Povu Covalima Simu Saudozu Alvaro do Nascimento “Sesurai” nia mate isin ho lian dadolin bainhira Saudozu “Sesurai” nia mate isin halo Translasaun husi Saudozu nia Uma Lisan Puh Gewen iha Postu Administrativu (PA) Zumalai mai nia rezidensia Aldeia Tabakolot Suco Debos Postu Administrativu Suai.

Iha dadolin ne’e Veteranus sira iha Covalima no Familia Matebian triste no Hamonu matawen Turuk tanba lakon aman luta na’in ida ba Libertasaun Nasional.

“Ho ita bo’ot maka ita forsa, ita maka na’in ba Sesu, no ita maka Manu Aman, Independensia no Liberdade no Ukun Rasik an iha ita bo’ot nia Liman, maibe ohin loron nakukun falun ami,” Miguel Armada hato’o lia dadolin molok Saudozo atu deskansa iha nia rezidensia.

Saudozo Alvaro do Nascimento “Sesurai” moris iha Aldeia Pelet Suku Lour PA Zumalai, iha loron 05 fulan Juñu tinan 1965, Saudozu mai husi uma lisan Puh Gewen, husi Aman Naran MAU LACA no Inan Naran BUI LETO, Saudozo hanesan Oan da ikus husi Maun na’in ida no bin na’in rua.

Iha tinan 1971 Saudozo hahu ninia estudu Primeira Klasse iha Odelgomo maibe, Saudozo kompleta ninia estudu primeira Klasse iha Fatuleto, Iha tinan 1972 no tinan 1973 Saudozu kontinua ninia estudu Segundu no terseiru klasse iha Escola Militar Anapal, Iha Tinan 1974 Saudozu la Kompleta ninia estudu tanba mosu ona diverjénsia Politika Partidaria no Golpe.

Saudozo nia partisipasaun luta ba Libertasaun Nasional, Iha tinan 1975 mai too tinan 1979 Saudozo hahu ninia involvimentu funu iha baze de apoiu no duránte periodu iha ai-laran Saudozu Asumi Kargo nu’udar Primeiru Vise Responsável ba Edukasaun e Kultura.

Iha tinan 1981 mai to’o tinan 1983 Saudozo Kontniua hala’o servisu iha Frente Kladestina Nudar Ativista iha Zumalai, Iha tinan 1984 mai to’o 1986 Saudozu Asumi Kargo nu’udar Kolaborador OCR iha Dili, Iha tinan 1987 to’o tinan 1989 Saudozo Asumi Kargu nu’udar Vise-Sekretariu OCR iha Dili.

Iha tinan 1989 mai too 1992 Saudozu Asumi Kargu nu’udar Sekretariu ODIR, Iha tinan 1992 mai to’o tinan 1999 Saudozo Asumi Kargo nu’udar Sekretariu Sub Rejião 12 de Outubru to’o funu remata no hetan liberdade.

Prezidente Konsellu Veteranu Municipio Covalima Alvaro do Nascimento “Sesurai” hakotu is iha Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) Dili iha loron Tersa 16 Novembru 2021 oras tuku 9 dadersan, tanba sofre moras komplikadu kleur ona.

Iha Loron Kuarta-Feira horiseik (17/11) Mate isin Desloka husi Dili mai Municipio Covalima Postu Zumalai, hatoba iha nia uma lisan Puh Gewen, no Kinta-feira ohin (18/11) Kontinua halo translasaun ba Saudozu nia mate isin husi Postu Zumalai mai iha Saudozu nia rezidensia iha Aldeia Tabakolot Suku Debos.

Tuir ajenda ne’ebe Jornalísta RCCT asessu, Serimónia funebre ba Saudozu Alvaro do Nascimento “Sesurai” sei realiza iha loron Sesta-Feira Aban (19) iha nia rezidensia.

Jornalísta : Tynho Gusmão

Editor : Chamot Nahac