Sarmento”Durante Semana rua la iha Blanko Sertidaun RDTL- Servisu Resisto Sivil Covalima Nafatin Antende Sidaun sira iha Covalima”

Covalima (RCCT) 28-06-2, Durante Semana rua Sidadaun 100 resin maka trata Sertidaun Nascimento maibe la iha blanko Sertidaun RDTL, iha Diresaun Servisu Registo Civil no Notariado Municipio Covalima.

Ba Jornalista sira Diretor Servisu Registo Civil no Notariado Municipio Covalima Antonio Sarmento iha nia knar fatin hateten, maske la iha blanko Sertidaun nian, maibe sira nia parte nafatin simu Sidadaun sira Nia dokumentos hodi hein blanko Sertidaun mai husi Nasional.

” Durante Semana rua resin ona, kuaze Sidadaun 100 resin maka mai trata Sertidaun Nascimento, maibe blanko la iha, obrigatorio ami simu nafatin depois passa iha livro asentu, tau tiha iha Sistema depois hodi hein blanko Sertidaun RDTL mai maka ami print depois entrega ba Sidadaun Sira” Antonio Dehan.

Diretor ne’e dehan, nia parte halo ona hato’o ona kestaun ne’e ba iha Diresaun Geral Registo Notariado iha Minicipio Dili, maibe iha Nasional mos la iha Blanko Sertidaun RDTL nian.

” Durante Semana rua ona blanko la iha, entaun ami halo kedas akizasaun ba Diresaun Geral Registo Notariado iha Dili, maibe la hetan responde konaba ida ne’e, no ami mos halo kontaktu liu husi Via Telefone ba sira, entaun sira dehan blanko agora dadauk seidauk iha, depois iha maka sira envia ami, depois ami halo dokumentos nebe durante ne’e ami produz” Antonio esplika.

Diretor Antonio mos halore ba Sidadaun sira iha Covalima katak, ba dadaun ne’e, blanko Sertidaun RDTL seidauk iha,maibe sira nia parte nafatin halo atendimento tuir nessesidades nebe iha, nomos nafatin simu dokumentos hodi hein blanko Sertidaun RDTL.

Jornalista :Tynho Gusmao
Editor      :Chamot Nahac