Riak:Esforsu Veteranus iha Governasaun Xanana: Akontese Perfurasaun Mina iha Covalima

Covalima ( RCCT ) 26-10-21, Prezidente Consellu Combatente Libertasaun Nasional (CCLN) Informa iha Intervensaun wainhira halo Serimonia Kultura fo Onra ba Martires no Heoris sira iha Monumentu Masakre Setembru Negro molok halo Perfurasaun Mina Rai Maran (Onshore) Posu Feto K’maus, Vidal de Jesus (Riak Leman) hateten Prosesu Perfurasaun mina nebe akontese iha Covalima ne’e Mai husi Governasaun Kay Rala Xanana Gusmão.

Vidal de Jesus (Riak Leman) hateten liu husi esforsu Veteranus husi Timor Leste no Australia halo akordu hamutuk ho kompanha Timor Resource atu perfurasaun mina iha Timor Leste.

Esforsu husi veteranus Asutralia ho Timor Leste halo akordu ho kompanha Timor Resource atu perfurasaun mina iha Timor Leste iha Sestu Governo Konstitusional, nebe Maun bo’ot Xanana mak Sai Primeiru Ministru, na realidade aban Kuarta feira 27-10–21, Kompanha Timor Resource hahu halo dadaun Perfurasaun Mina rai maran Iha Covalima, ita agradese tebes tanba ho esforsu hirak ne’e ohin ita bele konkretiza Fura Mina Rai Maran iha Covalima ne’e ” Prezidente CCLN Vidal de Jesus (Riak Leman) dehan iha Monumentu Masakre Setembru Negro Tersa Feira (26/10) Kalan wainhira halo serimonia fo Homenajen ba martires no Herio sira Molok Hahu Halo Perfurasaun Mina Iha Covalima.

Iha Municipio Covalima, Prezidente CCLN mos husu ba Veteranus sira iha Covalima atu kopera di’ak ho estadu, Autoridade sira no mos Kopera ho kompanha Timor Resource.

Tur fali ha’u husu ba Conselhu Veteranus Munisipal iha Covalima Atu kopera ho estadu, Autoridade sira no mos halo kopera di’ak ho kompanha Timor Resource nebe manan tender atu halo perfurasaun ita nia mina iha Covalima, tanba ne’e ita labele hanoin kompanha fura mina iha Covalima ida ne’e la’os atu ema Covalima oan atu servisu hotu tamba ekipamentu hirak ne’ebe mak uja hodi fura mina ne’e ema tekniku sira mak bele hatene, tamba ne’e ha’u husu veteranus hamutuk ho ita nia povo sira tenke iha unidade atu nune’e dezemvolvimentu iha Timor Leste inklui Iha Covalima bele la’o ho di’ak ” Tenik Vidal de Jesus (Riak Leman).

Entretantu iha diskursu ne’e mos Prezidente Conselhu Livertasaun Nasional Vidal de Jesus (Riak Leman) husu ba Nai ulun sira nebe mak kaer ukun tenke halo gestaun di’ak ba orsamentu Mina Rai nian atu nune’e povo iha Timor Leste bele hetan Benefisiu.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor     : Chamot Nahac