Remigio Gomes : Ha’u kontenti Iha Komemorasaun loron Proklamasaun Independensia Timor Leste ba dala 46

Covalima (RCCT)28-11-2, Komemorasaun Loron Proklamasaun Independensia Timor Leste ba Dala 46, Komunidade iha Municipio Covalima Senti Haksolok no kontenti tanba iha Tinan Rua liu ba ladun Sente Festeza iha selebrasaun loron Nasional Sira.

Tanba ne’e Xefe Suco Lalawa Remigio Gomes Espresa Sentimentu ne’e liu husi RCCT iha Postu Administrativu Tilomar, Nia dehan kontrades no kontenti iha Komemorasaun loron Proklamasaun Tinan ida ne’e.

Senti kontrades no kontenti tanba hahu ita nia ukun rasik An hodi fo liberdade ba ita hotu no durante tinan rua ita lahalulik ita nia Bandeira Timor Leste Maibe iha Tinan ida ne’e ami agradese ba Governu tanba ita selebra ona loron bo’ot Proklamasaun Independensia tanba ita fo ona liberdade ba joven sira” Katak Xefe Suco Lalawa Remigio Gomes.

Nune’e mos Xefe Suco Remigio Gomes hato’o Parabens ba Governu Timor Leste iha Komemorasaun loron Proklamasaun Independensia ne’e.

Tinan oin mak sei kontinua nafatin hodi selebra ita nia loron Proklamasaun Independensia ami fo parabens ba guvernu maibe karik tinan oin mak ita laselebra ne’e povo mak susar atu hetan liberdade tanba Povu hetan liberdade liu husi Bandera Nasional Timor Leste tanba Bandera mak hanesan fitun naroman ba ita hotu “Tenik Remigio Gomes

Entretantutuir observasaun Jornalista iha terenu nota katak atividade Komemorasaun ne’e, Partisipa husi Autoridade lokal sira, no Funsionariu sira iha Postu administrativu Tilomar.

Jurnalista : Lito de Jesus

Editor : Chamot Nahac