Reforsa Rezilensia Nasaun RDTL-PM Hala’o Dialogu ho Komunidade no Autoridade iha Covalima

Covalima (RCCT) 11-01-22, Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak Halo Vizita do Servisu mai Covalima, hodi Dialogu ho Autoridade Municipio Covalima inklui Komunidade Sira iha Aero Portu Internasional Kay Rala Xanana Gusmão, ne’ebé ho Tema Reforsa Rezilensia Nasaun Nian.

Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak iha nia diskursu hateten, sei esforsu tuir forsa ne’ebé iha hodi fo kontribuisaun dezenvolvementu Nasaun Ida ne’e Nian.

“Ha’u espera katak iha Tinan Ida ne’e bele di’ak liu fali iha Tinan kotuk, dezafius menus mai ita, tanba ne’e dalan ba oin di’ak liu hodi halo esforsu bo’ot liu tan atu nune’e ita ida idak iha fatin tuir forsa ne’ebé ita iha, ita bele fo ita nia kontribuisaun ba Nasaun ida ne’e, tanba ne’e ha’u mai iha fatin ne’e, troka hanoin ruma, saida maka ita halo tia ona, dezafius no problema ne’ebé mak ita hasoru hare ita hamutuk oinsa ita la’o ba oin di’ak liu tan” dehan PM Taur Matan Ruak Iha Nia deskursu.

PM Taur Matan Ruak Lekar sain, loron ba loron dezafius no obstaklu sira helik ita nia Jornada tan ne’e, tenki hakbi’it vontade hodi hasoru dezafius sira ne’e.

“Kada vez loron ba loron no tempu ba tempu Ita hare dezafius no obstaklu satan ita nia Jornada, entaun ba oin ne’e ita tenki hakbi’it ita vontade hodi hasoru dezafius Sira ne’e atu bele lori ita nia Nasaun ba oin, primeiru dezafius ne’ebé ita hetan, ita bo’ot sira hatene iha tinan 2017 ita halo Eleições Parlamentar, formasaun Governu, Governu minoria depois iha tinan 2018 ita fila fali Eleições antisipada forma Governu iha 2019, iha tinan 2020 orsamentu Governu nian sumba iha Parlamentu Nasional, halo koligasaun rahun Governu iha difikuldade, ita hotu hanoin katak problema sira ne’e bele grave situasaun ita nia Nasaun Nian, halo Ekonomia monu Osan la sirkula lakon empregu” Katak Taur Matan Ruak.

Primeiru Ministru hatutan, Maske Infrenta Dezafius wa’in maibe nafatin ho pasensia hodi mantein Governasaun ne’e to’o termina Misaun.

“Maibe ho problema hirak ne’e nafatin pasensia ho sakrefisiu hodi utrapasa problema sira ne’e, mantein nafatin Governasaun ida ne’e to’o nia rohan, tanba ne’e baihira ita pasa fali ba iha Parlamentar, Ita bo’ot sira hili fila fali Partidu ida ne’ebé bele lori ita nia Nasaun durante tinan 5 ba oin, uluk hau vizita Suco sira Povu sira deha Sr. Prezidenti imi bo’ot sira tenki hamutuk kuandu imi bo’ot sira fahe malu ami Kiik sira mak terus” tenik Taur Matan Ruak

Entretantu Dialogu PM ho Autoridade no Komunidade Covalima ne’e Hala’o iha Aero Portu Internasional Kay Rala Xanana Gusmão, Municipio Covalima, ne’ebé hetan Partisipasaun maximu husi Komunidade no Autoridade sira iha Municipio Covalima.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor       : Chamot Nahac