Quintino “ Autoridade Iha Covalima Fo Ona Alerta Molok Akontese La Liña”

Letratu: Diretór Servisu Munisipal Protesaun Sivil Jestaun Dezastre Natural, Quintino da Costa/Foto RCCT

Covalima (RCCT) 23-11-22—Komesa Inisiu Fulan Janeiru 2022, Autoridade Covalima fo ona alerta katak tinan ida ne’e sei akontese la liña ka udan mai la tuir nia tempu.

Diretór Servisu Munisipal Protesaun Sivil no Gestaun Dezastre Naturais ( SMPC no GDN) Covalima, Quintino da Costa, hatete durante ne’e fo informasaun ba autoridade lokal, inan no aman, Konsellu Suku sira atu halo preparasaun, bainhira udan akontese iha tinan ida ne’e no prepara mos hahan ruman molok la liña mosu.

”Ha’u hanoin ita nia preparasaun desde inisiu Janeiru tinan 2022, ita fo ona alerta  avizu antisipada ne’ebé Administrador Munisipiu alerta katak la liña sei akontese iha tinan ida ne’e” Dehan Diretór Servisu Munisipal Jestaun Risku Dezastre Naturais  Covalima, Quintino da Costa.

Diretór Servisu Munisipal Protesaun Sivil no Gestaun Dezastre Naturais ( SMPC no GDN) Covalima dehan preparasaun hasoru dezastre natural iha covalima ne’e mak hanesan halo prevensaun liu husi fahe informasaun ba autoridade sira suku no inan aman sira hodi bele preparadu molok akontese udan bo’ot hodi rezultadu komunidade sai vitima.

“Ita nia preparasaun ita halo ona prevensaun no fahe informasau ba Autoridade lokal inan aman Konsellu Suku, sira atu halo preparasaun bainhira udan akontese maka’as rezulta komunidade sira nia hela fatin, karik komunidade sira presiza halo preparasaun ida ne’ebe ida di’ak, no prevensaun sira halo uma ses husi fatin mak be sa’e maka’as, ita fo ona avizu antisipada atu sira hamate eletrisidade iha sira nia uma hela fatin.” Katak nia

“ita nia inan no aman sira, autoridade lokal mos ita fahe ona informasaun atu sira prepara hahan maran ruma hodi resposta situasaun bainhira udan akontese iha sira nia fatin no be sa’e makas sira labele te’in karik sira iha ona hahan maran  ne’ebé mak sira prepara hodi bele resposta  ba sira nia nesesidade baziku.” Quintino Kontinua

Iha Covalima, kada tinan sempre akontese inundasaun iha area Suku Suai Loro, Kamenasa, Labarai, Beko, Zumalai, Raimea, Kasabauk, Beiseuk no iha area fronteira sira.

Ho ida ne’e SMPC no GDN fo bebeik ona avizu alerta antisipada kobre ba area sira ne’e hotu ne’ebé mak tinan tinan sempre mosu inundasaun ka be sa’e,

SMPC no GDN mos husu ba sira  karik akontense be sa’e maka’as atu pasa lalais informasaun  ba identidade  Xave sira, Autoridade Suku, Postu no Munisipiu hodi imediatamente buka alternativu hodi evakua komunidade vitima  sir aba fatin seguru husi inundasaun, hanesan halo evakuasaun ba iha edifisiu publiku sira, ba Sede Suku, Administrasaun Postu, eskola sira ne’ebe konsidera la sai risku ba inundasaun hodi bele salva komunidade vitima sira.

Iha Covalima Autoridade sira liu husi Servisu Protesaun Sivil no Jestaun Risku Dezastre Naturais Idetifika ona Suku 14 mak babain afetadu ba dezastre natural no husi suku 14 ne’e iha suku 7 mak dadaun ne’e stabelese ona ekipa jestaun dezastre suku.

Jornalista : Moises Madeira

Editor      : Chamot Nahac