Provizoria STAE Covalima Identifika ona Sentru Votasaun 80 no Estasaun hamotuk 92 hodi hasoru Eleisaun Presidensial

Covalima (RCCT) 07-07-21, Relasiona ho Eleisaun Presidensial Tinan 2022 maka Sekretariu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) Municipio Covalima Prepara ona Sentru Votasaun ba Presidensial provisoriu hamutuk 80.

Diretur STAE Municipio Covalima Claudio Cardoso hateten Hahu 1 de Julu Tinan 2021 Sira STAE halo ona resenciamentu Eleitoral ba preparasaun Eleisaun Presidensial ba tinan 2022.

“Alende de Resenciamentu Eleitoral halo mos identifikasaun ba sentru votasaun nebe sei desloka iha Suco ka Aldeia hodi halo Atendenmentu ho numeru nebe maka Ita identifika hela maibe sei provijoriamente, iha planu hela maibe seidauk rona resultadu Final no STAE Municipio Covalima provisorio iha ona Sentru Votasaun hamutuk 80, ho estasaun Votasaun hamutuk 92” Dehan Diretur STAE Claudio Cardoso.

Diretur Claudio hatutan bazeia ba rekursu, STAE sei iha hela fase de preparasaun ba resensiamentu hodi aumenta Ofisiais ka brigada ba hodi halo servisu durante Eleisaun.

“Ami sei aumenta oficial nebe Ema bolu ho naran brigadeiru no poling Staff nebe sei hala’o sira nia k’nar iha Sentru votasaun, no total ofisial karik sentru votasaun fiksu ona maka serteza brigadeira l mos hamutuk ualu nulu (80)” Hakotu Husi Diretur STAE Claudio Cardoso.

Iha Intervista ho Jornalista sira Diretur Claudio Cardoso mos Informa STAE seidauk deskola iha postu administrativu maibe sei sentraliza iha Municipio Tanba sei halo manutensaun ba ekipamentu Apoio tekniku ba Eleisaun ninian.

Jornalista : Ansa Nunes/Adelaide

Editor       : Chamot Nahak.