Promove Integridade Funsionariu Hapara Violensia no Asediu-KFP halo Dezaminasaun iha Covalima

Covalima (RCCT)10-05-22–Komisaun Funsaun Publika (KFP) servisu hamutuk ho Internasionál Labour Organization ( ILO) no Sekretariu Estadu ba Igualdade no Inkluzaun (SEII) dezamina informasaun promove integridade funsionariu Publiku hodi hapara Violensia no asediu, iha Munisipiu Covalima.

Hanesan Funsionariu Publiku no Kargu Xefia persija hatene pratika hahalol no atetude neebe kategoria ba Violensia Asediu Sexual hodi sai sensibilozadu liu tan.

Nu’udar funsionáriu publiku no kargu Xefia bele hatene pratika hahalok no atitude ne’ebé kategoria violensia asediu seksual wainhira sira kompriende no hatene ona, ita hein katak sira hotu bele sai sensibilziadu bele haklaken liu-tan,” Prezidente KFP Faustino Cardoso, hateten ba jornalista sira, iha Salaun Administrasaun Covalima, Tersa Feira (10/05).

Prezidente KFP hatuatan dizamina informasaun ne’e,hodi bele hadok an influensia disiplinar iregularidade iha fatin servisu no mos bele evita monu tensaun ne’ebé kategória violénsia asédisiu seksuál.

Problema Asediu sexsual kestaun mundial no ema hotu hasoru no sai preokuoasaun ita-hotu nian atu sensibilzadu evita monu iha irregularidade pratika asédiu seksual signifika iha fatin servisu akontese duni inklui mos iha KFP” Faustino Cardoso Dehan.

Iha dizamina informasaun ne’e, oradora husi ILO, Komisaun Funsaun Publika no pontu vokal SEII Covalima, ne’ebé foka konaba politika no estratejia SEII hapara “gender Base Violence”.

” KFP hamutuk ILO no SEII dezamina informasaun ne’e oradór hosi ILO rasik ko’alia konaba eliminasaun no asediu iha mundu traballu, orador husi Komisaun Funsaun Publika ko’alia, lae ba asediu seksual no pontu vokal SEII covalima, politíka no estratejia SEII hapara “gender Base Violence”. Tenik Prezidente KFP Faustino Cardoso.

Reprezenta ILO iha Timor-Leste Margared Araújo informa, iha loron 21 fulan juñu tinan 2019 konferensia internasional Traballu adopta konvensaun konaba eliminasaun violensia no asediu iha mundu traballu numeru 190 hamutuk ho nia rekomendasaun numeru 206. Konvensan numeru 190 adopta ho votu afavor 439, kontra 7 abstensaun 30 no rekomendasaun numeru 206 adopta ho votu afavor 397, kontra 12 no abstensaun 44.

Entretantu Atividade ne’e partisipa husi Administrador Postu Administrativu 7, Funsionariu kargu Xefia Sira no funsionariu sira iha Munisipiu Covalima. No Aktividade ne’e Realiza iha Salaun Administrasaun Munisipiu Covalima, Tersa Feira (10/05).

Jornalista : Jhana Cardoso

Editor       : Chamot Nahac