Programa Merenda Eskolar ba II Trimestre, “sasan tein nian iha EBC Dato-Tolu Komesa at”

Covalima (RCCT) 11-06-21, Relasiona ho Programa Merenda Eskolar ba II Período, Diretur Eskola Básika Central Dato-Tolu Postu Administrativu Fohorem Adão da Cruz Informa material kosiña balu iha Eskola Básika Sentral Dato-Tolu komesa at ona tanba Impaktu husi klima.
Lia ne’e hato’o Bainhira Diretor Edukasaun Munisipio Covalima hamutuk ho Administrador Munisipio Covalima, halo Enkontru ho Diretor no Gabinete apoio Tékniku sira Iha Suco Maudemo Quarta Feira(09-06) foin lalais ne’e.

” Matérial Dapur nian nebe mak hanesan bikan no Sanan tasu no kanuru liliu maka sanan no Tasu Sira ne Agora kuak hotu ona, depois bikan ho kondisaun klimatika rai malirin halo bikan nia laran metan hotu,tanba ne’e Ha’u husu ba parte Kompetente hanesan Nai Administrador Municipio no Direktur Edukasaun Municipio atu bele hato’o Proposta ruma ba iha Ministério Kompetente atu nune’e oinsa maka bele ajuda material tein ninian ne’e mai Ami, se sasan hirak ne’e laiha, entaun implementa Programa merenda Eskolar mos hanesan deit” Informa Direktur Adão da Cruz

Iha Fatin hanesan, Diretur Servisu Municipal Edukasaun Munisipio Covalima, Edmundo Ferreira Rekunese, tanba Tempu badak nia parte sei halo Proposta ba Ministériu Edukasaun hodi nune’e bele responde Preokupasaun Matérial Eskola nian.
” Sim los duni, tanba tinan barak mak Eskola sira iha Municipio Covalima uza material kozinha (tein nian) sira ne’e,maibe husu ba Direktur Eskola Básika Sentral sira se bele ita bo’ot sira maneja didiak kona ba osan prógrama merenda Eskolar ninian ne’e, ou orsamentu ne’e lato’o mak bele halo karta ida ba ami, depois ha’u sei hato’o ba Ministério Edukasaun kona ba Preokupasaun matérial dapur nian ne’e depois responde oinsa ha’u sei passa fali ba Direktur Eskola sira iha Covalima,” Hateten Edmundo Ferreira

Entertantu Enkontru ne’e Partisipa husi Direktur no Gabinete apoio Tekniku iha Eskola Básika Sentral sira husi Postu Administrativu Tolu mak hanesan Postu Fohorem no Fatumea no Tilomar.

Jornalista   : Tynho Gusmão

Editor         : Chamot Nahac