Prezidente ARKTL-Papel Media no Jornalista Lokal Importente iha prosesu develvomentu Munisipal

Covalima ( RCCT ) 23 -09-21, Prezidente Asosiasaun Radio Komunidade Timor Leste ( ARKTL ) Prezado Ximenes halo sorumutu ho Jornalista Radio Comunida Covataroma ( RCCT ) ho Jornalista Estudantil husi Eskola Sekundaria Publika Suai ( ESGP ) iha Estasaun ( RCCT ) Rua Santa Roza Suai.

Iha sorumutu ne’e Prezidente ARKTL ne’e hateten, iha Munisipio ida tenki iha Media Komunikasaun nebe mak di’ak atu nune’e bele halo dezemvolvimentu iha Munisipio bele la’o ho di’ak.

informasaun ka Komunikasaun ho Dezemvolvimentu ne’e kapas iha Munispio Covalima tenke iha Media komunikasaun, tamba Media sira iha Covalima hanesan media sira iha Radio Covataroman sira ne’e dezamina informasaun ne’ebe mak los no diak ba sosiedade sira no seluk mos media sira hanran radio Covataroman bele eduka sosiedade sira liu husi kanal radio ho programa sira ne’ebe mak edukativo” Dehan Prezidente ARKTL Prezado Ximenes wainhira halo Dialogo ho Jestor RCCT no Jornalista sira inklui Jonalista Estudantil husi ESGP Suai iha edifisiu RCCT.

Presidente ARKTL Fundanmenta Media ho Ninia Jornalista sira nia Papel mos Importante iha Prosesu dezenvolmentu Municipal.

Kuando Iha Munispio Covalima mak media Sira la iha hanesan Mos media sira iha Radio Comunidade Cova Taroman sira la iha entaun komunidade sira la hatene saida mak husi Governu halo servisu ba ohin loron nian, no sada mak akontese iha Munispio ida ne’e, ita hanesan ema moris ida maibe ita mos la hatene ita nia rai ne’e atu ba oink a ba kotuk, maibe kuandu iha media bara – barak halo nutisia hakerek no halo nutisia iha radio no fo sai Televizaun komunidade sira mos hatene ona saida mak Governu halo no saida deit mak akontese iha Munisipio Laran ” Tenik Prezidente ARKTL Prezado Ximenes.

Entretantu iha biban ne’e Prezidente Asosiasaun Radio Komunidade Timor Leste ( ARKTL ) Prezado Ximes enkoraza Jornalista sira iha Munispio Covalima atu servisu ho honestu no inparasial hodi nune’e bele espalha informasaun ne’ebe mak los no valansu ba Publiku sira.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor        : Chamot Nahac