Preparasaun Fenomena La Niña – SPS no JDN Covalima Hahu Dezamina Informasaun

Covalima (RCCT)28-09-21, Ekipa Servisu Protesan Sivil (SPS) e Jestaun Dezastre Naturais Munisipiu Covalima halo Diseminasaun imformasaun ba Komunidade no Konsellu Suco sira iha Suco Kasabauk, kona ba Fenomena La Niña (Udan Bo’ot) nebe sei akontese iha Fulan Outubro tinan ne’e.

Koordenador Gestaun Dezastre Naturais Munisipiu Covalima Quintino da Costa iha nia diskursu hateten, objetivu husi Sosializasaun ne’e atu hasa’e konhesimentu komunidade sira nian, atu nune’e oinsa Komunidade sira bele iha preparasaun kona ba Fenomena La Niña nebe sei akontese iha Fulan Outubro tinan ne’e.

” Ohin halo diseminasaun iha kasabauk tanba suco ne’e mos risku ba Dezastre, objetivu husi Sosializasaun ne’e atu hasa’e konhesimentu komunidade sira nian, oinsa maka sira bele iha preparasaun ka prevene an husi Fenomena La Niña ne’ebe sei mosu iha Fulan oin, tanba ne’e maka mai halo Sosializasaun” Quintino dehan iha Sede Suku Kasabauk (28/09)

Iha fatin ne’e representante Administrador Postu Administrativu Tilomar Dedianos Mau husu ba komunidade sira iha Casabauk tenke toma atensaun ba Fenomena La Niña nebe sei akontese iha Fulan oin.

“ Hakarak husu ba komunidade sira ne’ebe mak hela iha fatin risku husu atu toma atensaun didiak ba dezastre naturais ne’ebe mak fo sai katak iha fulan oin mai Fenomena La Niña ka udan bo’ot atu akontese, ho ida ne’e maka hau husu ita bo’ot sira tenke muda fatin ne’ebe mak iha area risku,Tanba udan bo’ot no anin bi’ot atu ami la avizu ba ita, Dezastre ne’e atu akontese ita la espera” dehan Representante Administrador Postu Tilomar

Engkuantu Dezaminasaun Informasaun Kona ba Fenomena La Niña ne’e sei kobre hotu area nebe maka sai risku ba Dezastre Naturais iha Covalima.

Entretantu dizaminasaun imformasaun husi Ekipa Protesaun Sivil e Jestaun Dezastre Naturais iha Munisipiu Covalima iha Suco Casabauk hetan partisipasaun maximu husi Komunidade sira iha Aldeia tolu iha Suco kasabauk (Colo Ama, Cawauman,Tabolo)

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac