Prepara Halai Taru Kuda-Xefe Suai Loro Mobiliza Juventude Halo Lutu Hale’u Kampu

Letratu: Xefi Suku Suai Loro Martinho Mendonça/Foto; Jhana Cardoso

Covlaima (RCCT) 07-05-22 , Xefi Suku Suai Loro Martinho Mendonça mobiliza joven sira iha Aldeia Lo’o, halo lutu hale’u kampu Suai loro iha tasi ninin besik komarka antigu, hodi prepara ba Corrida de Cavalho (Kuda Halai Taru) hodi komemora loron Restaurasaun independénsia Timor-Leste ba dala XX.

Ohin ami mobiliza joven-sira halo lutu hodi hale’u kampu, prepara atu realiza atividade halai taru kuda, iha ámbitu atu Komemora loron Independensia Timor Leste ba dala XX, no joven sira ne’e mai husi Aldeia Lo’o, tanba ne’e besik liu” Lideransa Komunitáriu Martinho Mendonça informa lia hirak ne’e iha kampu halai taru kuda,Suai Loro, sábadu ohin

Xefe Suku Suai Loro Martinho Mendonça fundamenta, material balu neebe persija hodi halo lutu ne’e Sosa husi Juventude sira iha Suku Kamenasa, Aldeia Sanfuk.

“Hare ba material ami presija, ai kuaze rihun ida no ai sira ne’e ami fo oportunidade ba joven sira iha Suku seluk mak ta hanesan husi Kamenasa, Aldeia Sanfuk mak ta, ida ne’e hanesan ami valoriza deit sira nia kolen hodi osan estadu, atu nune’e sira bele uza hodi sustenta uma laran, no preparasaun hadi’a kampu atu hala’i taru kuda nia ne’e ami garante durante loron rua de’it bele finaliza ona” Dehan Xefe Suku Suai Loro ba Jornalista sira Sabado ohin.

Entretantu dadaun ne’e Komisaun Organizadora rejista ona Kuda 30 ne’ebé hakarak paratisipa iha kompetisaun ne’e.

Jornalista : Jhana Cardoso

Editor        : Chamot Nahac