Povu Covalima Husu MTCI Loke Jogu BG iha Feira no Bazar kalan Durante Ambito Komemorasaun 28 de Novembru

Foto: Mosu Dezindetementu Entre BG no Kuru Kuru nain ho KO ba 28 Novemru iha Kampo Ladi.

Covalima (RCCT) 22-11-21, Domingu lokraik ne’e (21/11) mosu Dezintementu entre komunidade no Bola Guling na’in ho Komisaun Organizadora (KO) 28 de Novembru iha kampu Ladi Suai, tanba KO la informa antes ba jogu na’in sira kona ba labele loke atividade jogu BG no kuru kuru wainhira seidauk iha Karta Autorizasaun.

Tanba ne’e representante ka Baraka Na’in ba Jogu BG, Yuliana Yusina Inosensia Hoar, husu ba KO no Ministeriu relevante labele bandu Jogu, tanba loron proklamasaun povu hakarak kontenti hodi Festeza no bazar kalan iha Ambito Komemorasau loron proklamasaun.

Ami husu ba komisaun organizadora sira no mos ba Ministiriu relevante, ami hakarak tuir festeza ba loron bo’ot ida ne’e, tanba tinan rua ona mak governu tendes povu halo mate didi’ak ne’e, no book an ladi’ak, tanba saida mak agora lakohi halo Povu Covalima lakohi loke bola gulin no kuru kuru, ne’e tanba saida? tanba povu hodi liu husi atividade sira ne’e mak buka moris, imi ukun ne’e halo povu atu moris kontenti no livre, la’os tendes povu hanesan ne’e, tanba iha loron bo’ot hanesan ne’e povu aproveita loke jogu hodi hetan osan,” Yuliana Yusina Inosensia Hoar dehan iha kampu Ladi Domingo (21/11) Lokraik ho lian makas.

Iha sorin seluk Stan Jogu Bola Gulin Futuru Damião Gonsalves husu Komisaun Organizadora atu intrega fila fali osan ne’ebé mak hatama ona iha KO sira.

Ami triste tebes tanba hatama ona osan 200.00 dolar amerikanu ba komisaun organizadora sira depois atu loke fila fali dehan labele fali,se la loke bola gulin fo fila ami nia osan ne’e,tanba agora atu loke bola gulin dehan lei la autoriza atu loke bola gulin, se hanesan ne’e antes ne’e fo hatene kedas ba ami,nune’e ami labele hatama osan $.200.00 kada stand no jogu kuru kuru no fa’an iha fatin ne’e hatama $. 25 dollar amerikanu no ami instala eletrisidade hodi selu ba EDTL $.70.00 Dolar Amerikanu,ne’ebe husu ba ita nia nai ulun sira tenke buka meius oinsa bele resolve,” Nia hateten

Hatan ba preokupasaun komunidade no Joga na’in sira ne’e, Representa KO Damião Amaral klarifika hodi halo autodeveza dehan, la’os KO mak lakohi ka taka jogu, maibe husi MTCI mak seidauk fo karta despaixu ba munisipiu Covalima, tan ne’e Damiao Husu Komunidade no Jogu nain sira atu Kalma hodi hein Prosesu.

Husu komunidadde ka Jogu na’in sira kalma itoan tanba la’os ami mak lakoi halo imi loke jogu sira ne’e, maibe ida ne’e informasaun husi MTCI liliu husi inspesaun geral jogu nian seidauk mai iha Covalima hodi halo registu jogu sira mak agora dadaun atu loke ne’e, tanba ne’e mak mosu hanesan ne’e, tanba iha tinan kotuk haruka jogu na’in sira registu hotu hein loke jogu sira, maibe agora Lei iha ba jogu sira ne’e, ne’ebé ami komisaun prepra karta autorizsaun atu hatama iha Gabiinete MTCI hodi responde, ne’e karta ne’e hatama hotu mak ita hein deit rezultadu atu oinsa ne’e?,” hateten KO Damião Amaral

Entertantu Sekretariu Administrasaun Munisipiu Kovalima Fransisco de Jesus Alves mos hateten atu loke aktividade Jogu depende karta despaixu husi Ministeriu no baseia ba lei jogu ninian, tanba agora dadauk Covalima seidauk iha karta autorizasaun, Maibe KO no Administrasaun Municipio haruka ona karta ba Ministeriu relevante, Nune’e hein rona imformasaun ho lolos.

Jornalista : Ansa Nune

Editor      : Chamot Nahac