Posto Saude 6 iha Zumalain Menus Rekursu Humano

Covalima (RCCT) 20-07-21 Postu Saude hamutuk 6 iha Postu Administrativo Zumalai, durante ne’e menus Rekursu Humano atu halo atendimento ba Komunidade Sira Iha Postu Zumalai Saude Zumalai.

Iha Intervista ho Jornalista Sira Xefe Sentru Saude Postu Zumalai Rui Amaral hateten, Posto Saude sira iha Zumalai durante ne’e iha Postu Saude balu iha deit mediku na’in ida maka halo atendimento ba Komunidade sira, tanba ne’e nia husu Ministerio da Saude (MS) atu halo rekrutamento ba Parteira no Emfermagem atu nune’e bele atende di’ak Komunidade sira nebe halo konsulta iha Postu Saude sira.

” Ami preokupa liu ba Rekursu Humano, tanba iha Posto Saude balu maka iha deit Infermeiro no Balu Mediku deit, ami iha Posto Saude 6, dala ruma la iha Parteira, la iha Mediku Sira ne’e, maibe tuir kriteria MS nian ne’e tenke iha Parteira, Mediku, no Emfermeiro “ Rui Amaral dehan.

Xefe Sentru Saude Postu Zumalai mos Informa, nia parte halo ona pedidu ba Ministerio Saude maibe seidauk iha alokasaun ba Sentru Saude sira iha Postu Zumalai nebe menus Rekursu Humano.

” Agora dadaun ami hato’o ona pedidu ba Ministra Saude, maibe sei iha prosessu, Sira dehan rekrutamento lao hela, maibe to’o agora seidauk aloka mai iha Sentru Saude Sira “ Rui Amaral salienta.

Nune’e hatan ba Preokupasaun ne’e Ministra Saude Odete Maria Freitas Belo Informa, dadaun ne’e nafatin halo atividade rekrutamento hodi prense Postu Saude nebe menus Rekursu Humano.

“Sim los duni Ita menus Rekursu Humano, transporte, Logistika, maibe ita nafatin halo atividade rekrutamento hodi prense Sentru Saude nebe maka oras ne’e sei mamuk “ Governante ne Informa.

Enkuanto Populasaun nebe Simu ona vasina iha Posto Zumalai hamutuk 1836, tuir informasaun Posto Saude iha Suco Lepo, Populasaun iha Suco vijinho seluk mos halo konsulta iha Posto Saude refere mak hanesan Suco Usekai,Mape,Lour.

Jornalista : Tynho Gusmao
Editor        : Chamot Nahac